Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 Drukuj

Regionalny Program Operacyjny

 

Projekt (nr RPDS.03.01.00-02-003/10-00) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku – ( „Transport”), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Finansowanie  projektu

4 listopada 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie (nabór w trybie indywidualnym) w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku.  
27 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 106/IV/10 podjął decyzję o dofinansowaniu  budowy obwodnicy Dobroszyc.

Kwota dofinansowania

Wartość  Projektu :           10 000 000,00 PLN
Kwota dofinansowania:    5 000 000,00 PLN

ZMIANA: 26 kwietnia 2011r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 568/IV/11 zmienił Uchwałę Nr 106/IV/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu „Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340”.
Ponadto ze względu na nowe stawki podatku VAT (obowiązujące od początku br.) zwiększyła się całkowita wartość projektu z 10 mln zł na 10 056 304,43 zł. oraz kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 5 mln zł do 5 028 152,22 zł.

Kwota dofinansowania:

Całkowita wartość  Projektu :         10 056 304,43 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:      5 028 152,22 PLN

ZMIANA: 27 grudnia 2011r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 1636/IV/11 zmienił Uchwałę Nr 106/IV/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu „Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340”.
Zatwierdzone zmiany dotyczą:
•    wzrostu całkowitej wartości projektu do 10 279 359,43 PLN 
•    przesunięcia terminu zakończenia finansowego realizacji projektu z 30.12.2011r. na 30.04.2012 r.


Kwota dofinansowania:

Całkowita wartość  Projektu :         10 279 359,43 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 10 056 304,43 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:      5 028 152,22 PLN

Termin realizacji

Rozpoczęcie projektu:  26 października 2009 roku
Zakończenie projektu:  30 kwietnia 2012 roku

Wykonawca robót budowlanych


23 czerwca 2010 roku
została  podpisana umowa  z firmą HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.o.

W dniu 13 grudnia 2011 roku został podpisany protokół odbioru końcowego realizacji projektu- zakończono budowę.

Cel projektu

Dobroszyce to gmina wiejska położona w północno - wschodniej części Dolnego Śląska, w pasie Nizin Środkowo - Polskich, graniczyąca z gminami: Oleśnicą, Długołęką. i Twardogórą  oraz Zawonią i Krośnicami. Droga wojewódzka nr 340, przechodząca przez Dobroszyce, łączy Trzebnicę z Oleśnicą i z drogą krajową nr 8 (trasa Wrocław – Warszawa) węzłem na obwodnicy Oleśnicy w Dąbrowie. Obecny układ komunikacyjny Dobroszyc z drogą tranzytową biegnącą przez centrum miejscowości jest niewydolny i stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Prognozowany stały wzrost natężenia ruchu samochodowego spowoduje dalsze pogorszenie warunków życia w Dobroszycach oraz degradację konstrukcji i nawierzchni tego odcinka DW 340.
Obwodnica Dobroszyc poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników korzystających z drogi wojewódzkiej nr 340 oraz dróg krajowych nr 5 i 8. Jednocześnie skróci się przejazd tymi drogami. Głównym celem tego projektu jest jednak wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Dobroszyc, poprawa komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa obwodnicy przyczyni się także do rozwoju gospodarczego tego obszaru, zwłaszcza że niedaleko od planowanej obwodnicy (po północnej stronie) znajduje się obszar, na którym zlokalizowane są liczne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. Nowa droga ułatwi do nich dojazd w radykalny sposób.

Opis inwestycji


W ramach przedsięwzięcia w Dobroszycach zostaną zbudowane skrzyżowania z ulicami Trzebnicką, Lipową i Oleśnicką oraz łącznik między ulicą Lipową i Kolejową (istniejąca gruntowa ulica Dębowa), a także wzdłuż obwodnicy powstanie droga serwisowa o klasie drogi dojazdowej ( tu funkcja ciągu pieszo – jezdnego). W miejscach wzmożonego ruchu pieszego i w miejscach potencjalnie niebezpiecznych powstaną chodniki. Obwodnica będzie oświetlona lampami ulicznymi. Wybudowane też zostaną ekrany akustyczne. Obwodnica  będzie miała kanalizację deszczową oraz rowy odwadniające. W rejonie ul. Kolejowej i ul. Lipowej, nad istniejącym ciekiem wodnym powstanie przepust drogowy. Aby odprowadzić  wody deszczowe będzie też wybudowany przepust pod wlotem do ronda od strony Dobroszyc oraz przepust pod zjazdem na drogę gruntową przy wylocie w kierunku Oleśnicy. Budowana droga będzie miała 1,5 km długości.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340: klasa techniczna - droga klasy głównej G1/2; kategoria ruchu KR4; pasy ruchu po jednym pasie w każdą stronę o szerokości 3,5 m każdy, szerokość jezdni 7,0 m; pobocza gruntowe po obu stronach jezdni o szerokości 1,5 m; prędkość projektowa 60 km/h; prędkość miarodajna 70 km/h; obciążenie nawierzchni 115 kN; szerokość drogi serwisowej (ciągu pieszo - jezdnego) 5,0 m; klasa techniczna dróg serwisowych - D (dojazdowa); kategoria ruchu dróg serwisowych KR1.

Fotogaleria budowy obwodnicy Dobroszyc

IMG_6479.jpg P7060361.JPG
DSCF5320.jpg DSCF5310.jpg
P1120896.JPG