Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 Drukuj

Regionalny Program Operacyjny

 

Projekt (nr RPDS.03.01.00-02-016/08) współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego  na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku  – Transport,  działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Finansowanie  projektu

28 listopada.2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie (nabór w trybie indywidualnym) w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.
23 czerwca.2009 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2953/III/09 podjął decyzję o dofinansowaniu budowy mostu na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323.

Kwota dofinansowania

Wartość  projektu : 60 237 011,79 PLN
w tym wydatki kwalifikowane: 58 310 466,03 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 29 155 233,02 PLN  

Terminy realizacji

Rozpoczęcie prac budowlanych:  marzec 2010 r.
Zakończenie:   wrzesień 2012 r.

W dniu 10 września 2012 r. most na Odrze w ciągu drogi 323 został dopuszczony do ruchu.
 
Sytuacja wyjściowa i cel projektu

Obecnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323, w miejscu planowanego mostu na Odrze, funkcjonuje przeprawa promowa, a na ponad 40 - kilometrowym odcinku Odry, która oddziela położone po jej lewej stronie powiaty: głogowski, polkowicki i lubiński od prawobrzeżnych: górowskiego i wołowskiego, brak jest jakichkolwiek przepraw mostowych. Poza tym powiat górowski – w części północno-zachodniej jest oddzielony Odrą od reszty Dolnego Śląska. Najbliższe mosty znajdują się w Głogowie (DK 12) i w Ścinawie (DK 36). Prowadzą one ruch samochodowy przez środek miast. Ponadto te mosty nie są dostosowane do ruchu pojazdów ciężkich. Natomiast funkcjonowanie przepraw promowych jest uzależnione od poziomu wód Odry i pory roku. Promy mogą zabrać od 3 do 4 pojazdów osobowych i kursują stosunkowo rzadko – dwa razy na godzinę tam i z powrotem – stąd niewielka przepustowość tych przepraw, które w zasadzie wykorzystywane są tylko i wyłącznie w ruchu lokalnym. Rosnący ruch towarowy od terenów rolniczych Wielkopolski do obszaru Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego potrzebuje nowego połączenia, odpowiadającego wyższym wymaganiom w zakresie nośności i odpowiedniej przepustowości. Droga i most na odcinku objętym projektem ma więc kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu w tym regionie. Według przeprowadzonych analiz zakłada się, że most na Odrze przejmie ok. ⅓ - ¼ ruchu z najbliższych przepraw mostowych w Głogowie i Ścinawie. Pośrednim efektem realizacji projektu będzie pozytywny wpływ na rozwój powiatu górowskiego m.in. zmniejszenie bezrobocia przez ułatwienie komunikacji z pozostałą częścią Województwa Dolnośląskiego.
 
Opis inwestycji

Most na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowości Ciechanów/Radoszyce, zlokalizowany będzie około 450 m powyżej istniejącej przeprawy promowej. Będzie miał następujące parametry techniczne:
schemat statyczny: belka wieloprzęsłowa ilość przęseł: 9
kształt trasy w planie: prosta
długość obiektu: 525.5 m
rozpiętości teoretyczne przęseł: 40.0+4*50.0+64.6+110.8+64.6+43.0 m
całkowita szerokość obiektu: 14.87 m
szerokość jezdni: 8.00 m
szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 4.00 m
szerokość chodnika dla obsługi technicznej: 0.75 m
obciążenie użytkowe: klasa A wg PN-85/S-10030
spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2 %posadowienie: pośrednie.
Nowy most będzie miał długość 525,5 m, szerokość 14,87 m, nośność 50 ton (klasa A wg PN-85/S-10030). Projekt obejmuje także budowę obustronnych dojazdów do mostu - 1180 m oraz włączeń w istniejącą sieć dróg.
 
Wykonawca robót budowlanych

10 marca 2010 roku została  podpisana umowa  z konsorcjum firm: MOSTY-ŁÓDŹ S.A. (lider) oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o., Zawiercie (partner).