Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km 11+501 do km 13+733 wraz z przebudową mostu Drukuj

Regionalny Program Operacyjny

 

Projekt (nr RPDS.03.01.00-02-043/09) współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego  na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku – Transport, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Finansowanie  projektu

30 września.2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie (nabór w trybie indywidualnym) w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku , działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.
16 marca.2010 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego  uchwałą  nr 4085/III/10 podjął decyzję o dofinansowaniu  przebudowy drogi wojewódzkiej nr 376 w Jabłowie.

Kwota dofinansowania

Wartość  projektu : 14 688 227,52 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 7 024 348,09 PLN

Ponadto inwestycja dofinansowana została ze środków Budżetu Państwa w dyspozycji Ministra Infrastruktury, w wysokości 1,2 mln PLN w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Termin realizacji

Rozpoczęcie: 19 grudnia 2007 roku
Zakończenie: 28 grudnia 2010 roku

Zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpiło 8 grudnia 2010 r.

Sytuacja wyjściowa

Droga wojewódzka nr 376 jest ważnym połączeniem Szczawna Zdroju z Kamienną Górą Odcinek o długości 2 232 m, który został zakwalifikowany do przebudowy, był wąską drogą (szerokość 5 m) o częściowo zdegradowanej nawierzchni przez nasilony ruch samochodowy. Bezpośrednio przy krawędziach jezdni rosła duża liczba masywnych drzew i krzewów, które ograniczały widoczność. Brakowało też chodników, a pobocza gruntowe były wąskie. Małe mosty natomiast utrudniały natomiast mijanie się pojazdów, co spowalniało ruch. Wszystkie te okoliczności stwarzały zagrożenie dla zdrowia i życia tak użytkowników drogi jak i mieszkańców Jabłowa.

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wystąpienia wypadków dzięki przebudowie przedmiotowego odcinka drogi. Realizacja projektu zwiększyła też atrakcyjność turystyczną subregionu wałbrzyskiego przez łatwiejszy dojazd do Szczawna Zdroju czy cysterskiego zespołu klasztornego w Krzeszowie.

Opis inwestycji

Po przebudowie droga wojewódzka nr 376 w Jabłowie ma 6 m szerokości. Zakres prac objął także przebudowę dwóch mostów, budowę chodników, zatok autobusowych i kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi). Usunięto kolizyjne drzewa i krzewy.

Wykonawca robót budowlanych

11 września 2009 roku została  podpisana umowa  z  firmą : Budimex Dromex S.A.
 
Fotogaleria przebudowy drogi wojewódzkiej nr 376 w Jabłowie

P1070605.JPG P1070657.JPG
DSCN9422.JPG DSCN9417.JPG