DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Regionalny Program Operacyjny PDF Drukuj

Dnia 28 sierpnia 2018 roku uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5902/V/18 podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu (RPDS.02.01-01-02-0043/17-00) pn.: "Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi poprzez wybudowanie elektronicznej platformy wspomagającej pracę DSDiK z katalogiem e-usług dostępnych dla jej interesantów.
Celem projektu jest integracja baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających procesy decyzyjne DSDiK obejmujące procesy wewnętrzne związane z systemem zarządzania i wymianą informacji oraz procesy ułatwiające komunikację elektroniczną z podmiotami
zewnętrznymi. Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi szybki dostęp do informacji dotyczących dróg wojewódzkich zarówno pracownikom jak i odbiorcom zewnętrznym oraz usprawni świadczenie usług dla klientów zewnętrznych poprzez budowę katalogu e - usług, który nie tylko uprości załatwianie spraw ale również znacząco skróci czas ich załatwiania.
Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu zapewnienie dostępu do informacji o infrastrukturze drogowej i jej stanie. Stworzenie aktualnej bazy danych ewidencyjnych o drogach wojewódzkich poprzez fotorejestrację umożliwi prezentowanie na mapie umieszczonej na Geoportalu DSDiK danych publicznych zawartych w systemie, dotyczących istotnych dla obywateli i przedsiębiorców informacji takich jak, utrudnienia drogowe związane z prowadzonymi pracami budowlanymi i utrzymaniowymi lub wypadkami drogowymi, stan nawierzchni drogowej w okresie zimowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 440 014,06 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 5 223 545,94 PLN

Regionalny Program Operacyjny

 
Projekty współfinansowane przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego  na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku - (Transport), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa-
Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

 1. Budowa małej obwodnicy Świdnicy.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-004/10-00)
 2. Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-003/10-00)
 3. Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-001/10-00)
 4. Budowa drogi wojewódzkiej nr 376 w miejscowości Jabłów na odcinku od km 11+501 do km 13+ 733 wraz z przebudową mostu.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-043/09-00)
 5. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-016/08-00)
 6. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-001/11)
 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-002/11)
 8. Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi.
  (Nr projektu UDA-RPDS.03.01.00-02-003/11)
 9. Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.
  (Nr projektu UDA-RPDS.03.01.00-02-009/12)
 10. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie –Siechnice ( od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94).
  (Nr projektu UDA-RPDS.03.01.00-02-010/12)
 11. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami.
  (Nr projektu UDA-RPDS.03.01.00-02-006/10)

Projekty współfinansowane przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego  na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku - (Transport), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD (IWPIK).

Indykatywny Wykaz  Indywidualnych Projektów Kluczowych
Projekty kluczowe przewidziane do realizacji w trybie indywidualnym  stanowią najważniejsze inwestycje, których realizacja  jest istotna z punktu rozwoju województwa w latach 2007-2013. Umieszczanie projektów na liście indykatywnej jest warunkową deklaracją  ich realizacji i wiąże się z zarezerwowaniem środków  na wdrożenie przedsięwzięć. Projekty takie nie podlegają procedurze konkursowej, ale ich realizacja jest uzależniona od spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych gotowości do wdrożenia oraz akceptacji wniosków przez Instytucję Zarządzającą.

 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z Obwodnicą Bolesławca-Etap II.
 2. Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock- Kowary.