DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Regionalny Program Operacyjny PDF Drukuj

„Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu”
Numer projektu: RPDS.02.01.01-02-0043/17
Projekt zrealizowany został w ramach 2 osi priorytetowej: Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Finansowanie projektu
W dniu 28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę 5902/V/18 o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 5 147 929,02 zł
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 144 781,30 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 3 147,72 zł
Wkład własny: 771 717,19 zł
Dofinansowanie projektu: 4 373 064,11 zł.

Termin realizacji:
rozpoczęcie realizacji projektu: 08.11.2018 r.
zakończenie realizacji projektu: 31.12.2020 r.

Zakres rzeczowy:
W ramach projektu została zbudowana elektroniczna platforma wspomagającej pracę DSDiK wraz z katalogiem e-usług ułatwiających i usprawniających komunikację elektroniczną urzędu z podmiotami zewnętrznymi. Jednym z podstawowych założeń systemu było stworzenie aktualnej bazy danych ewidencyjnych o drogach wojewódzkich poprzez foto- rejestrację. Umożliwiło to stworzenie mapy dróg, która jest podstawowym narzędziem pracowników DSDiK oraz źródłem informacji dla odbiorców zewnętrznych. W ramach inwestycji zakupione zostały również tablety umożliwiające pracownikom terenowym wprowadzanie i korzystanie z danych oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników z zakresu wdrożonego systemu.
Projekt zakończył się 31.12.2020 r.

 

Regionalny Program Operacyjny

 
Projekty współfinansowane przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego  na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku - (Transport), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa-
Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

 1. Budowa małej obwodnicy Świdnicy.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-004/10-00)
 2. Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-003/10-00)
 3. Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-001/10-00)
 4. Budowa drogi wojewódzkiej nr 376 w miejscowości Jabłów na odcinku od km 11+501 do km 13+ 733 wraz z przebudową mostu.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-043/09-00)
 5. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-016/08-00)
 6. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-001/11)
 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki.
  (Numer projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-002/11)
 8. Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi.
  (Nr projektu UDA-RPDS.03.01.00-02-003/11)
 9. Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.
  (Nr projektu UDA-RPDS.03.01.00-02-009/12)
 10. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie –Siechnice ( od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94).
  (Nr projektu UDA-RPDS.03.01.00-02-010/12)
 11. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami.
  (Nr projektu UDA-RPDS.03.01.00-02-006/10)

Projekty współfinansowane przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego  na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku - (Transport), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD (IWPIK).

Indykatywny Wykaz  Indywidualnych Projektów Kluczowych
Projekty kluczowe przewidziane do realizacji w trybie indywidualnym  stanowią najważniejsze inwestycje, których realizacja  jest istotna z punktu rozwoju województwa w latach 2007-2013. Umieszczanie projektów na liście indykatywnej jest warunkową deklaracją  ich realizacji i wiąże się z zarezerwowaniem środków  na wdrożenie przedsięwzięć. Projekty takie nie podlegają procedurze konkursowej, ale ich realizacja jest uzależniona od spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych gotowości do wdrożenia oraz akceptacji wniosków przez Instytucję Zarządzającą.

 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z Obwodnicą Bolesławca-Etap II.
 2. Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock- Kowary.