Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska Poręba - Harrachov Drukuj

Logotypy EWT Polska – Czechy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 ( EWT Polska - Czechy), Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnejTytuł projektu:

Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska Poręba- Harrachov


Numer projektu

PL.3.22/1.1.00/08.00654

Partner wiodący: Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK)
Partner projektu: Państwowy Zarząd Infrastruktury Kolejowej z siedzibą w Pradze, Správa železniční dopravní cesty, s.o. - SŽDCLinia kolejowa Szklarska Poręba Górna. - Harrachov była od ponad 60 lat nieczynna dla ruchu pasażerskiego, w ruchu towarowym funkcjonowała (w ograniczonym zakresie) do 1995 r.

Jest to graniczny odcinek tzw. KOLEI IZERSKIEJ (DIE ZACKENBAHN) łączącej miasta dawniej austrowęgierskie – Reichenberg (obecnie Liberec )i Tanvald oraz pruskie – Hirschberg (obecnie Jelenia Góra). Była to najwyżej położona linia kolejowa w Europie Środkowej (stacja Jakuszyce jest najwyżej położoną stacją kolejową w Polsce- 871 m n.p.m.) http://www.kwszp.info . Odcinek Tanvald - Kořenov należy do skarbów czeskiego kolejnictwa (trasa jest poprowadzona na bardzo stromym terenie - na pewnych odcinkach została użyta zębatka systemu Abta ) - http://www.zubacka.cz

Aby przywrócić ruch pociągów umożliwiający efektywny przewóz osobowy niezbędna była jej gruntowna odnowa (szczególnie po stronie polskiej).

W październiku 2008 roku DSDiK (po przejęciu linii przez Województwo Dolnośląskie od Skarbu Państwa) zleciła wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej remontu odcinka linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Jakuszyce - Granica Państwa. Prace te zakończono pod koniec listopada 2008 roku. Równolegle DSDiK i SŽDC s.o. złożyły wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego prace remontowe przy odcinku jw. (po stronie polskiej) oraz odcinka linii nr 036 Harrachov - gr. państwa (po stronie czeskiej) o długości 1,2 km.

W ramach rekonstrukcji linii kolejowej nr 311 (odcinka o długości 13,2 km): zdemontowano stare torowisko, ułożono nowy tor główny oraz tor mijankowy w Jakuszycach (wymieniono wszystkie podkłady), rozjazdy oraz uzupełniono tłuczeń. Tor główny został wyregulowany w planie i przekroju na całej długości. Na łukach ułożono prowadnice.

Przeprowadzono odnowę 20 obiektów inżynieryjnych (w większych obiektach mostowych wybudowano półki dla małych zwierząt), przemurowano ściany czołowe w 15 przepustach, a w 3 przepustach otwartych wymieniono konstrukcję stalową. Wykonano renowację rowów oraz wycinkę drzew i krzewów. Ponadto wykonano 7 przejazdów z płyt CBP.

W Szklarskiej Porębie Jakuszycach i Szklarskiej Porębie Hucie odbudowano perony oraz zamontowano wiaty przystankowe z wyposażeniem oraz stosowne oznakowanie linii / przejazdów i przystanków.

Roboty budowlane jw. rozpoczęto w maju 2009 r. i zakończono w czerwcu 2010 r. (zasadniczy zakres).

Roboty torowe przy modernizacji linii po stronie czeskiej (SŽDC) Harrachov - gr. państwa (układka nowych przęseł, oczyszczenie oraz uzupełnienie podsypki tłuczniowej, modyfikacja toru w planie i profilu, ułożenie toru bezstykowego, naprawę rozjazdu nr 2 oraz wycinkę drzew i krzewów) realizowane były w okresie październik - grudzień 2009 r.

2 lipca 2010 roku odbył się promocyjny przejazd szynobusu ze Szklarskiej Poręby Górnej do Kořenova. W uroczystości wzięli udział m.in. przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Premysł Sobotka, ambasador RP w Czechach Jan Pastwa, posłanka na Sejm RP Elżbieta Zakrzewska, poseł do Parlamentu Europejskiego Piotr Borys, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Wojciech Smoliński, Zbigniew Szczygieł członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele partnera projektu.

Odbyto szereg spotkań związanych uruchomieniem regularnych przewozów pasażerskich na zrewitalizowanej w ramach projektu linii kolejowej. Dotyczyły one m. in. ustalenia treści i podpisania umowy międzynarodowej pomiędzy zarządcami infrastruktury kolejowej - Miejscowego Porozumienia Granicznego, zorganizowania łączności zapowiadawczej pomiędzy stacjami granicznymi. Udział w nich wzięli pracownicy obu partnerów w projekcie, PKP PLK SA (Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu), przyszłych przewoźników, samorządów Kraju Libereckiego i Województwa Dolnośląskiego.

W końcu sierpnia 2010 r. uruchomiono regularne przewozy pasażerskie relacji Szklarska Poręba Grn. - Harrachov - Korenov autobusami szynowymi typu SA 134 użytkowanymi przez spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. i VIAMONT a.s. (później VIAMONT Regio a.s.).

Wydatki kwalifikowane ogółem w ramach projektu, po weryfikacji przez Kontrolerów projektu, wyniosły 3 814 676,46 euro. W tym wydatki poszczególnych partnerów wyniosły:

  • partner czeski (SŽDC) - 758 690,11 euro (19,9 %)
  • partner polski (DSDiK) - 3 055 986,35 euro (80,1%).

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 85 % ww. wydatków kwalifikowanych. Wydatki na współfinansowanie projektu po stronie polskiej – realizowanego przez DSDiK pochodziły w całości z budżetu Województwa Dolnośląskiego.