Przebudowa drogi nr 352 i S 146 będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu Drukuj

Logotypy EWT Polska – Saksonia

„Przebudowa drogi nr 352 i S 146 będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu”
(Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zatonie)

Projekt (nr 100039492) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013 (EWT Polska - Saksonia), Osi priorytetowej: 1 „ Rozwój Transgraniczny”, Dziedziny wsparcia: 3.1 „Transport i Komunikacja”

Finansowanie projektu

29 czerwca 2009 roku we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Dreźnie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013 , Osi priorytetowej: 1 „ Rozwój Transgraniczny”, Dziedziny wsparcia: 3.1 „Transport i Komunikacja”

Partner Wiodący – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK)
Partner Projektu – Straßenbauamt Bautzen / Urząd Budowy Dróg w Bautzen (SBA BZ)

Umowa Partnerska między Partnerem Wiodącym, a Partnerem Projektu podpisana została 24 czerwca.2009 roku.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 19 kwietnia 2010 roku.

Kwota dofinansowania

Całkowita wartość Projektu:               18 225 457,83 EUR

Kwota dofinansowania z EFRR:              7 866 915,55 EUR
w tym:

Całkowita wartość Projektu Partnera Wiodącego – DSDiK:  16 711 357,88 EUR
Dofinansowanie z EFRR:
6 579 930,55 EUR – 39,69 %

Termin realizacji

Rozpoczęcie realizacji projektu:                       31.12.2009 r.
Zakończenie finansowe realizacji projektu:       
31.12.2015 r.

Sytuacja wyjściowa:

Modernizowany odcinek dolnośląskiej drogi wojewódzkiej nr 352 (dł. 14,2 km), znajdujący się na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz dwóch gmin: Zgorzelec i Bogatynia, jest bezpośrednim połączeniem z polsko-niemieckim przejściem granicznym Sieniawka - Zittau, siecią TEN-T i autostradą A4. Dla wszystkich użytkowników a w szczególności obszaru przygranicznego, połączenie to jest ważnym szlakiem komunikacyjnym.. Droga wojewódzka nr 352 ze względu na zły stan techniczny wymagała niezbędnej modernizacji, żeby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki jazdy.  

Opis zadania:

Inwestycja została podzielona na dwa zadnia :
Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie–Radomierzyce – Etap I (od km 19+717 do km 26+737) o łącznej długości 7,02 km. Zakres prac budowlanych obejmuje:
-          wykonanie nowej nawierzchni łącznie ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni;
-          budowę trzeciego pasa tzw. ruchu powolnego na "Górę Działoszyńską" oraz budowę utwardzonych poboczy poza obszarami zabudowanymi;
-          budowę obustronnych chodników i zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę zjazdów.
Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie–Radomierzyce – Etap II (od km 12+546 do km 19+717) o łącznej długości 7,171 km . Zakres prac budowlanych obejmuje:
-    wykonanie nowej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni oraz budowę utwardzonych poboczy poza obszarami zabudowanymi;
-    budowę obustronnych chodników i zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań
-    budowę zjazdów wraz z przebudową mostu nad rzeką Witką w okolicach Radomierzyce oraz budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową 290 Mikułowa – Granica Państwa
W efekcie zmodernizowane odcinki będą posiadały następujące parametry techniczne: klasa drogi – G , kategoria ruchu KR 4, szerokość pasa ruchu – 3,5 m x 2; szerokość poboczy – 2x 2,0 m ; obciążenie nawierzchni – 115 kN

Cel

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia ma strategiczne znaczenie dla pogranicza polsko- niemieckiego. Przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia i poprawy dostępności komunikacyjnej do przejść granicznych i włączenia regionalnego układu transportowego do transgranicznej osi komunikacyjnej oraz sieci TEN-T. Jednocześnie poprzez wzmacnianie konkurencyjności i spójności danego obszaru, zmodernizowane połączenie przyczyni się do rozwoju aktywności społeczno - gospodarczej i turystycznej pogranicza polsko- niemieckiego, co tym samym zniweluje istniejące dysproporcje i wyrówna poziom życia po obu stronach granic. Ponadto wspólne przygotowywanie projektu, a następnie jego realizacja umożliwi partnerom projektu intensyfikację kooperacji, przybliży funkcjonowanie struktur administracji państwowej zarówno w Niemczech, jak i w Polsce .

Wykonawca robót budowlanych

25 maja 2010 roku została podpisana umowa nr IZ/3530/240/09 z firmą BUDIMEX S.A. Warszawa, .Liderem Konsorcjum.