Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich Drukuj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 ( EWT Polska - Czechy), Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej

Numer projektu
PL.3.22/1.1.00/14.04235
Partner wiodący: Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Partner projektu: Kraj Kralovohradecki
W ramach projektu jw. (wspólnego przedsięwzięcia w części realizowanego po polskiej jak i po czeskiej stronie) DSDiK realizuje modernizację drogi wojewódzkiej nr 389 w km 20+300-25+000 na odcinku Mostowice-Spalona.
Finansowanie  projektu:
Dnia 6 marca 2014 r. złożono do Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu z siedzibą w Ołomuńcu ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu.
Dnia 18 czerwca 2015 r. została podpisana końcowo (przez Instytucję Zarządzającą programem – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej) umowa o dofinansowanie projektu.
Wartość  projektu: 3 324 681,31 EUR
W części realizowanej przez DSDiK:
•    wydatki kwalifikowane: 1 361 500,00 EUR
•    Kwota dofinansowania z EFRR: 1 157 275,00 EUR (85 % wydatków kwalifikowanych)

Termin realizacji :
Zakończenie (całość projektu) : 30 września 2015r.

Sytuacja wyjściowa:
Odcinek  drogi wojewódzkiej nr 389  Mostowice – Spalona był w bardzo złym stanie technicznym oraz posiadał nienormatywne parametry (szerokość jezdni wynosiła ok. 4,5 m). Jednocześnie znaczenie przedmiotowego odcinka rośnie ze względu na rosnący ruch turystyczny w tym rejonie Gór Bystrzyckich – m.in. rozwija się ośrodek narciarstwa klasycznego i kolarstwa górskiego w rejonie Spalonej, strona czeska planuje uruchomienie weekendowych przewozów dla miłośników kolarstwa górskiego, w relacji Nachod – Mostowice – Spalona - Mostowice-Destne (G. Orlickie) tzw. „cyklobusy”.

Opis inwestycji:
Przedmiotem przedsięwzięcia po stronie polskiej jest przebudowa  odcinka drogi wojewódzkiej nr 389 o długości 4,7 km (od km 20+300 do km 25+000)  od miejscowości Mostowice do miejscowości Spalona w powiecie kłodzkim, gmina Bystrzyca Kłodzka.
Polega na gruntownej przebudowie istniejącej jezdni - poszerzeniu szerokości do 5,5 m, wzmocnieniu konstrukcji do kategorii ruchu ciężkiego KR-2 oraz uzyskaniu normatywnych spadków poprzecznych. Modernizowane jest  odwodnienie drogi (profilacja rowów, wymiana / wzmocnienie przepustów). Ponadto wykonano wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu, zamontowano bariery energochłonne i wykonano nowe oznakowanie poziome.
 Realizacja niniejszego projektu zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej jest kontynuacją realizowanych na danym obszarze projektów z Krajem Kralowohradeckim  w  ramach Interreg III A (DW nr 389 Zieleniec - Mostowice i  droga  II/311 Orlicke Zahori ) oraz w ramach  PHARE CBC 2002 PL CZ  -  modernizacja DW 389 na odcinku Duszniki- Zdrój - Zieleniec.
Partner czeski (Kraj Kralovohradecki) realizuje w ramach projektu modernizację odcinka drogi regionalnej nr II/310 Plasnice - Deštné (G. Orlickie), powiązanego funkcjonalnie z odcinkiem Mostowice –Spalona.
Wykonawca robót budowlanych:
W dniu 10.09.2014 podpisano umowę na realizację robót budowlanych w ramach projektu z  Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST sp. z o.o. w Kłodzku;