Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika Drukuj

Logotypy EWT Polska – Czechy.

„Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika” ( Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Idzików – DK 33 ), nr projektu: CZ.3.22/1.1.00/08.00696

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 ( EWT Polska - Czechy), Osi priorytetowej: 1 „ Rozwój Transgraniczny”, Dziedziny wsparcia: 3.1 „Transport i Komunikacja”
 
Finansowanie

22 grudnia 2008 roku we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru do otwartego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007- 2013 , Osi priorytetowej: 1 „ Rozwój Transgraniczny”, Dziedziny wsparcia: 3.1 „Transport i Komunikacja”

Lead Partner: Kraj Pardubicki

Partner Projektu: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK).

Porozumienie o współpracy między Partnerem Wiodącym, a Partnerem Projektu zostało podpisane  5 grudnia 2008 roku.

Decyzja o dofinansowaniu została podpisana  14 lipca.2010 roku.

Kwota dofinansowania:

Całkowita wartość projektu:            5 189 792,61 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR:     4 411 323,55 EUR
w tym:

Całkowita wartość dofinansowania Partnera Projektu – DSDiK:   2 516 823,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2 139 299,55 EUR – 85

Termin realizacji:

Rozpoczęcie realizacji projektu:                          grudzień 2008
Zakończenie finansowe realizacji projektu:      grudzień 2011

Opis inwestycji: 

Na drodze wojewódzkiej nr 392, na odcinku o długości ok. 9,00 km wykonano następujące prace:
 
-          wybudowano wzmocnienie istniejącej jezdni;
-          odtworzono pierwotną szerokość drogi i poszerzono do 5,5 m;
-          wykonano korektę łuków poziomych w istniejącym pasie drogowym, w miejscach, gdzie pozwalały na to warunki terenowe
-          odnowiono i wybudowano nowe pobocza o szerokości do 1,5 m
-          oczyszczono, odnowiono i wyprofilowano wszystkie rowy przydrożne znajdujące się w pasie drogowym
-          oczyszczono przepusty
-          oczyszczono i wzmocniono wszystkie rowy wylotowe od przepustu do odbiorników wody opadowej          

Cel:

Głównym celem zadania było zwiększenie bezpieczeństwa i płynności przejazdu przez obszar pogranicza polsko-czeskiego oraz poprawa jego dostępności komunikacyjnej, w tym do sieci TEN-T. Po stronie polskiej głównym zadaniem była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 392 od Idzikowa do drogi krajowej nr 33 (ok. 9,00 km), a po stronie czeskiej -przebudowa drogi II/312 należącej do głównego ciągu komunikacyjnego między miastami Pardubice-Kłodzko-Wrocław, obszaru transgranicznego - Orlicko - Kłodzkiego. Zmodernizowana infrastruktura drogowa  zwiększyła atrakcyjność inwestycyjną pogranicza polsko-czeskiego oraz atrakcyjność turystyczną tego obszaru.

Wykonawca

13 maja 2009 roku została podpisana umowa na prace budowlane z firmą Heilit Wörner Budowlana Sp. z o.o. z Wrocławia.