Polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w Karkonoszach i Górach Izerskich Drukuj

Logotypy EWT Polska – Czechy.

Polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w Karkonoszach i Górach Izerskich

(Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 358 od km 26 + 594 – 38+094), nr projektu: CZ.3.22/1.1.00/08.00053

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 ( EWT Polska - Czechy), Osi priorytetowej: 1 „ Rozwój Transgraniczny”, Dziedziny wsparcia: 3.1 „Transport i Komunikacja”

Finansowanie

29 kwietnia 2008 roku we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007- 2013, Osi priorytetowej:1„Rozwój Transgraniczny”, Dziedziny wsparcia: 3.1 „Transport i Komunikacja”.

Lead Partner: Krajski Zarząd Dróg Kraju Libereckiego

Partner Projektu: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK)

Porozumienie o współpracy między Partnerem Wiodącym, a Partnerem Projektu zostało podpisane 6 marca 2008 roku.

Decyzja o dofinansowaniu została podpisana 2 lutego 2009 roku.

Kwota dofinansowania

Całkowita wartość projektu:             4 747 795,00 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR:      4 035 625,75 EUR
w tym:
Całkowita wartość Projektu Partnera Projektu – DSDiK:   2 000 000,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 700 000,00 EUR  
 – 85%

Termin realizacji:

Rozpoczęcie realizacji projektu:                          czerwiec 2008

Zakończenie finansowe realizacji projektu:      styczeń 2010

Opis inwestycji

Góry Izerskie i Karkonosze leżą na granicy południowo-wschodniej Polski i północno-wschodnich Czech. Jest to obszar przygraniczny o dużym potencjale turystycznym. W związku z powyższym dostęp do danego obszaru powinien być zapewniony przede wszystkim poprzez bezpieczne drogi. Modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 358 na łącznej jej długości 11,5 km po stronie polskiej podzielona została na dwa etapy. I etap – odcinek o długości 2 km był realizowany od października 2008 roku do grudnia 2008 roku. II etap – odcinek o długości 9,5 km był modernizowany od maja 2009 roku i zakończył się w listopadzie 2009 roku.
Zmodernizowane odcinki posiadają następujące parametry techniczne: (klasa drogi: G ½, kategoria ruchu: KR1; szerokość pasa ruchu: 3,00 m; szerokość całkowita jezdni: 6,00÷6,25 m. Na odcinkach – od Orłowic (Gmina Mirsk) do Świeradowa Zdroju wzmocniono konstrukcję drogi i wykonano nową nawierzchnię, przebudowano chodniki, kanalizację deszczową, przepusty i linię napowietrzną średniego napięcia. Wykonano również nowe oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, azyle dla pieszych). W ramach przedmiotowego projektu, po stronie czeskiej we Frýdlancie zrekonstruowano drogę II/294 na odcinku o długości ok. 10 km.

Cel

Głównym celem projektu było zapewnienie bezpiecznego i płynnego przejazdu przez obszar pogranicza polsko-czeskiego oraz poprawa jego dostępności komunikacyjnej, w tym do sieci TEN-T. Bezpośrednim efektem projektu jest utworzenie tzw. polsko - czeskiego „kręgosłupa komunikacyjnego”, który łączy drogę śródsudecką – DW 358 po stronie polskiej z drogą nr 294 po stronie czeskiej oraz usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez skrócenie czasu podróży na obszarze obejmującym Horní Mísečky, Vítkovice, Rokytnice, Paseky, Harrachov, Jakuszce, Szklarską Porębę, Czerniawę Zdrój. Infrastruktura transportowa poddana rekonstrukcji oraz modernizacji przyczyniła się w efekcie do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej tej części pogranicza polsko-czeskiego oraz zwiększyła atrakcyjność turystyczną obszaru Gór Izerskich i Karkonoszy.

Wykonawca

21 października.2008 roku została podpisana umowa na realizację I etapu z Jeleniogórskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., a 20 maja.2009 roku  podpisana została  umowa z tą samą firmą na wykonanie II etapu tego zadania.