Konferencja "Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich" Drukuj

 Dnia 11.09.2015 r. w Zieleńcu odbyła się konferencja promująca projekt pn.:”Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 ( EWT Polska - Czechy), Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń,   Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej .
Numer projektu PL.3.22/1.1.00/14.04235
Partner wiodący: Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Partner projektu: Kraj Kralovohradecki

Realizacja niniejszego projektu zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej była kontynuacją realizowanych na danym obszarze projektów z Krajem Kralowohradeckim w ramach Interreg III A (DW nr 389 Zieleniec - Mostowice i droga II/311 Orlicke Zahori ) oraz w ramach PHARE CBC 2002 PL CZ - modernizacja DW 389 na odcinku Duszniki- Zdrój - Zieleniec.
Partner czeski (Kraj Kralovohradecki) zrealizował w ramach projektu modernizację odcinka drogi regionalnej nr II/310 Plasnice - Deštné (G. Orlickie), powiązanego funkcjonalnie z odcinkiem Mostowice –Spalona.
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST sp. z o.o. w Kłodzku.
Wartość projektu: 3 324 681,31 EUR
W części realizowanej przez DSDiK:
• wydatki kwalifikowane: 1 361 500,00 EUR
• Kwota dofinansowania z EFRR: 1 157 275,00 EUR (85 % wydatków kwalifikowanych)

W ramach projektu DSDiK zrealizowała modernizację drogi wojewódzkiej nr 389 w km 20+300-25+000 na odcinku Mostowice-Spalona. Odcinek ten był w bardzo złym stanie technicznym oraz posiadał nienormatywne parametry (szerokość jezdni wynosiła ok. 4,5 m).
Realizacja projektu polegała ona na gruntownej przebudowie istniejącej jezdni - poszerzeniu do 5,5 m, wzmocnieniu konstrukcji do kategorii ruchu ciężkiego KR-2 oraz uzyskaniu normatywnych spadków poprzecznych. Zmodernizowano odwodnienie drogi (profilacja rowów, wymiana / wzmocnienie przepustów). Ponadto wykonano wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu, zamontowano bariery energochłonne i wykonano nowe oznakowanie poziome.

Znaczenie przedmiotowego odcinka drogi rośnie ze względu na rosnący ruch turystyczny w tym rejonie Gór Bystrzyckich – m.in. rozwija się ośrodek narciarstwa klasycznego i kolarstwa górskiego w rejonie Spalonej, strona czeska planuje uruchomienie weekendowych przewozów dla miłośników kolarstwa górskiego, w relacji Nachod – Mostowice – Spalona - Mostowice-Destne (G. Orlickie) tzw. „cyklobusy”.
 
Na konferencji podsumowano realizację inwestycji, która ma kluczowe znaczenie komunikacyjne dla południowych rejonów Dolnego Śląska oraz przede wszystkim poprawiła bezpieczeństwo i komfort podróżowania po tym ważnym turystycznie regionie.
W konferencji uczestniczyli m.in. radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele partnera czeskiego, dyrektor i wicedyrektor DSDiK we Wrocławiu - Leszek Loch i Tadeusz Sroka, przedstawiciele władz lokalnych oraz bezpośredni realizatorzy projektu
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Tadeusz Sroka przypomniał przebieg realizacji inwestycji: