Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 Drukuj

logo_rpo_565.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku  

– („Transport”), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.
 

Numer projektu:
RPDS.03.01.00-02-009/12 

Finansowanie  projektu:
Dnia 25 maja 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru w trybie systemowym w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku.
W dniu 04 września 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr  2815/IV/12 dokonał wyboru projektu do dofinansowania.

Dnia 23 października 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3047/IV/12 podjął decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego projektu oraz określił szczegółowe zasady, tryb i warunki jego realizacji przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.  

Kwota dofinansowania:
Wartość  Projektu:  24 024 272,30 PLN
Kwota dofinansowania:  16 542 611,72 PLN

Termin realizacji :
Rozpoczęcie:  30 października 2009 r.
Zakończenie:  
31 grudnia 2013 r.

 

Sytuacja wyjściowa:
Droga wojewódzka nr 382 pełni funkcję regionalną. Stanowi „kręgosłup transportowy” pasa przemysłowo-rolniczego rozciągniętego pomiędzy Wrocławiem i Legnicą a Sudetami. Przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miejscowości Ząbkowice Śląskie jest ul. Kamieniecka a następnie ul. Kłodzka, które przebiegają przez obszar gęstej zabudowy miejskiej. Znaczną część ruchu na tej trasie stanowi transport ciężarowy i dostawczy, w tym transport wydobywanych na tym terenie surowców skalnych, kruszyw. Małomiasteczkowa zabudowa nie jest dostosowana do przyjmowania stale rosnącego natężenia ruchu. W rezultacie w godzinach szczytu na ul. Kamienieckiej tworzą się zatory, co wpływa na podwyższenie poziomu hałasu oraz zwiększa ilość emitowanych spalin. Sytuację pogarsza zły stan techniczny ul. Kamienieckiej. Nawierzchnia jest systematycznie degradowana i niszczona na skutek rosnącej liczby pojazdów (w tym transport ciężarowy wydobywanych na tym terenie kruszyw) przemieszczających się po drodze. Drgania wywołane ruchem komunikacyjnym wpływają negatywnie na stan techniczny zlokalizowanych wzdłuż ul. Kamienieckiej budynków mieszkalnych.

Obecnie uczęszczana droga charakteryzuje się licznymi wyrwami, „garbami”, koleinami, co stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponadto miejsce włączenia się ul. Kamienieckiej w drogę krajową DK 8 posiada bardzo niekorzystną geometrię.

Cel projektu:
Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie przepustowości układu drogowego oraz poprawa systemu transportowego południowej części regionu dolnośląskiego poprzez uzyskanie dogodnego i nowego jakościowo połączenia drogowego między drogą wojewódzką nr 382 a drogą krajową nr 8. Projekt ma szczególne znaczenie dla ruchu tranzytowego i turystycznego w kierunku Gór Bardzkich i Sowich.
Droga wojewódzka nr 382 należy do jednych z najbardziej obciążonych ruchem w sieci dróg województwa dolnośląskiego. Przebiegający tam ruch tranzytowy relacji: droga krajowa nr 8 Dzierżoniów-Nowa Ruda-Kamieniec Ząbkowicki- Ziębice powoduje uciążliwości dla jego mieszkańców, co znacząco wpływa na uszkodzenia, szczególnie zabytkowej części miasta. Realizacja przedmiotowego projektu wynika z konieczności rozwiązania problemu zaistniałego na obszarze miasta Ząbkowice Śląskie. Problem polega na niedostosowaniu przepustowości istniejącego układu drogowego do aktualnego i przyszłego ruchu tranzytowego oraz braku bezpośredniego skomunikowania z drogą krajową nr 8. Niewyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta spowoduje dalszą degradację istniejącej nawierzchni drogi, zwiększenie uciążliwości dla mieszkańców wzmożonym ruchem pojazdów i tym samym wzrost emisji hałasu, zanieczyszczeń ze spalin. Ponadto budowa obejścia dla ul. Kamienieckiej była przedmiotem licznych postulatów społeczności lokalnej zgłaszanych do zarządcy drogi. Otwarcie nowych możliwości w wyniku realizacji nowego połączenia drogowego oferuje nową jakość układu komunikacyjnego dla całego systemu transportu drogowego w mieście i dla wszystkich jego uczestników oraz zwiększy dostępność komunikacyjną do terenów przemysłowych i przeznaczonych na inwestycje w Podstrefie Ząbkowickiej WSSE.

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu jest budowa nowej drogi o długości ok. 3.07 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382, która stanowić będzie obejście ul. Kamienieckiej w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie. Cała trasa obejmuje drogę, która rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 w rejonie stacji paliw, a kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 382 w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Projektowana trasa ma mieć charakter „małej obwodnicy” miasta i służyć będzie głównie do obsługi ruchu tranzytowego.

Na początkowym odcinku ok. 600 m zaprojektowano przekrój dwujezdniowy, pozostała część realizowanej drogi wojewódzkiej posiadać będzie przekrój jednojezdniowy. Przyjęto klasę drogi Z1/2 oraz kategorię ruchu KR4. Ponadto kluczowym powodem decydującym o priorytetowości realizacji omawianego projektu jest zbyt duże obciążenie ruchem ciężkim i tranzytem ul. Kamienieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w centrum miasta Ząbkowice Śląskie. Powoduje to pogorszenie stanu technicznego nawierzchni drogi, stanowi brak poczucia bezpieczeństwa dla jego mieszkańców.

Realizowane roboty budowlano montażowe: budowa nowej drogi na odcinku od DK 8 do DW 382, przebudowa odcinka drogi krajowej DK 8, budowa skrzyżowania na skrzyżowaniu DK 8, budowa mostu nad rzeką Budzówką, budowa przepustów, budowa dróg serwisowych, budowa poboczy, budowa i przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi DK 8 z planowanym obejściem, wykonanie urządzeń służących ochronie środowiska. Realizacja robót budowlanych w ramach projektu odbywa się w trybie znowelizowanej w sierpniu 2008 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przyniesie długoterminowe korzyści w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego, przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców i wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości połączeń tranzytowych i wzrost przepustowości infrastruktury transportowej w południowo wschodniej części województwa.

Wykonawca robót budowlanych:
Dnia 27 maja 2010 r. została  podpisana umowa nr IZ/3530/3/10 z firmą Energopol-Południe S.A. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

 

Otwarcie Obwodnicy Ząbkowic Śląskich, 07.07.2014r.

  

 DSC07632.JPG  DSC07666.JPG20121026095.jpg  20121026096.jpg
DSC07568.JPG  DSC07591.JPG
20130918149.jpg  20130918150.jpg
20130918157.jpg  20130918158.jpg
20130918150.jpg  20130918151.jpg