DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Edycje I - IX PDF Drukuj

PROGRAM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

od edycji 1 – rok 2010 do edycji 9 – rok 2018

 

Jednostki samorządu terytorialnego widząc potrzebę poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym zwracają się z wnioskami do zarządcy drogi o realizację zadań drogowych, deklarując przy tym dofinansowanie częściowe lub całościowe wartości zadania oraz realizację zadania w zastępstwie inwestorskim.

Powierzenie zadania własnego samorządu województwa innej jednostce samorządu terytorialnego wymaga podjęcia uchwały Sejmiku Województwa, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa:

art. 8 ust. 2 cyt. „Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych”5

 art. 18 pkt 12. cyt. „Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy: podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego”5

Jednostka Samorządu terytorialnego na mocy art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przeznacza środki własne na realizację zadania a zgodnie z art. 167 pkt 2.3 ustawy jw. „wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia. Podstawą realizacji planowanego do powierzenia zadania jest stosowne porozumienie określające obowiązki stron, sposób dokonywania płatności, w tym przekazanie dotacji celowej, pomocy rzeczowej oraz rozliczenia zadania.

Art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wydatki z budżetu JST mogą zostać przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną jednak odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

cyt. „Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego1.

     Obok prawidłowego zaplanowania wydatków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego konieczne jest przed dokonaniem wydatku podjęcie odrębnej uchwały w tym zakresie określającej komu, na co i jaka kwota lub jaka pomoc rzeczowa w formie nakładów inwestycyjnych/remontowych będzie udzielona.

Po zrealizowaniu zadania przez JST nakłady finansowe w formie pomocy rzeczowej remontowej/inwestycyjnej przekazywane są w formie protokołu do Województwa. Ponadto JST winna przekazać środek trwały o wartości pomocy rzeczowej oraz przekazanej przez Województwo dotacji celowej.

                 Zgodnie z art. 250 ustawy o finansach publicznych otrzymana dotacja celowa  winna zostać rozliczona przez JST. Ponadto rozliczenie udzielonej dotacji musi nastąpić nie później niż 15 dni od określonego w porozumieniu/umowie terminu zakończenia finansowego realizacji zadania i upływu terminu wykorzystania dotacji np. na podstawie faktur częściowych lub końcowej zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – wg wzoru do porozumienia. Niewykorzystana część dotacji natomiast powinna zostać zwrócona zgodnie z art. 252 tejże ustawy.

 

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami w Województwie Dolnośląskim został uruchomiony „Program infrastruktury drogowej”, który został opracowany w celu uregulowania zasad współpracy Województwa Dolnośląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie typowania, wykonywania i współfinansowania zadań drogowych, właściwych dla zarządcy dróg wojewódzkich. Program skierowany został przede wszystkim na realizację nowych zadań inwestycyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, takich jak: budowy chodników, ciągów pieszo – rowerowych, zatok autobusowych,  przebudowy skrzyżowań,  montaż sygnalizacji świetlnych itp.

Program służy typowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w oparciu o ustalone kryteria oceny (natężenie ruchu, gotowość JST do realizacji zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego, miejsca szczególnie niebezpieczne, ocena techniczna wnioskowanego zadania). Przyjęto, że w ramach programu w pierwszej kolejności typowane do realizacji będą zadania dla których wnioskodawcy zadeklarują współudział finansowy. W roku 2010 wystartowała 1 Edycja Programu i w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem samorządów.

 Z budżetu Województwa Dolnośląskiego w poszczególnych latach przeznaczono na Program Infrastruktury Drogowej środki w wysokości:

 

Wyszczególnienie

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

[mln zł]

 

 

Środki BWD

5,87

13,75

6,20

7,55

8,97

5,22

5,11

8,2

17,8

 

Środki JST

5,76

12,45

6,30

6,44

6,2

5,29

5,03

6,4

18,9

 

RAZEM

11,63

26,20

12,50

13,99

14,548

10,51

10,14

14,6

36,7

 

% środków JST / razem

49,5

47,5

50,4

46,0

42,6

50,3

49,6

4,3

5,1

 

Całkowite wydatki w ramach

rozdziału

Drogi wojewódzkie

381,814

471,937

390,282

353,047

308,166

170,103

222,74

245,87

507,15

 

% środków na Program / całkowitych wydatków

3,0

5,6

3,2

4,0

4,7

6,2

4,5

 

5,9

 

7,2

 

 Województwo Dolnośląskie przeznacza na Program Infrastruktury Drogowej średnio około 8 mln zł. Zainteresowane współpracą jednostki samorządu terytorialnego współfinansują zadania drogowe średniorocznie w wysokości około 7,5 mln zł. Wspólnie w ramach Programu realizuje się rocznie zadania o łącznej wartości średnio za 15 mln zł.

Jednostki samorządu terytorialnego współfinansują zadania drogowe na poziomie 50 %.

Województwo w ramach Programu typuje do realizacji średnio około 25 zadań. Na przestrzeni wszystkich Edycji Programu przystąpiono do realizacji 217 zadań. Realizacja  zadań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok

2017

Rok 2018

[szt]

Porozumienia/ilość realizowanych zadań

18

26

35

27

25

14

18

32

22

  

Każdy złożony wniosek jest oceniany pod kątem:

-        zasadności realizacji zadania,

-        zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wynikającego z natężenia ruchu na odcinku drogi, na którym ma być realizowane zadanie,

-        gotowości współfinansowania zadania przez jst,

-        gotowości realizacji zadania przez jst w zastępstwie inwestorskim.

Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony jednostek samorządu terytorialnego realizacją zadań drogowych w takiej formule, w pierwszej kolejności typowane są do realizacji zadania, na które zadeklarowano:

-        współfinansowanie zadania przez jst na poziomie min. (30%, 35%, 40%, 45%, 50% w zależności od dochodu na 1 mieszkańca) łącznych kosztów realizacji zadania,

-        realizację zadania w zastępstwie inwestorskim przez jst.

-        zadania kontynuowane dla których jest dokumentacja techniczna lub jest w trakcie opracowania.

 

Program skierowany  jest  przede  wszystkim  na  realizację  (od podstaw)  nowych  zadań  inwestycyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, takich jak:

- budowy chodników (wraz z ewentualnymi kładkami), 

- budowy ciągów pieszo – rowerowych, 

- budowy zatok autobusowych,

- przebudowy skrzyżowań (np. budowy rond),

- montaż sygnalizacji świetlnych.

 

W ramach wszystkich zadań zakończonych zrealizowano około:

- 6 km remontów dróg

- 4,67 km remontów infrastruktury drogowej

- 40 km przebudów dróg w tym 15 szt. przebudów skrzyżowań np. na ronda

- 81,45 km budowy chodników

- 21 szt. zatok autobusowych

- 5 szt. sygnalizacji świetlnych