Projekty Budżetu Państwa Drukuj


Zadanie „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”  jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.
 

Całkowita wartość projektu: 36 955 422,83 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 36 955 422,83 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 35 107 651,68 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 3 395 542,28 PLN

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 21 stycznia 2017 r.
Zakończenie realizacji: 31 grudnia 2021 r.

Cel realizacji projektu:
Głównym celem projektu jest przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do wjazdu do granicy miasta Świdnica przy ul. Wałbrzyskiej. Wyznaczony przebieg Trasy Sudeckiej ma umożliwić przeniesienie transportu kołowego z obszarów znajdujących się w jej „korytarzu” tj. południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż jej określonego przebiegu. W tym zakresie realizacja działania przyczyni się do dostępności rejonów przyległych objętych oddziaływaniem Trasy Sudeckiej. Droga wojewódzka nr 379, wpinając się do drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Trasy Sudeckiej z Wałbrzycha w kierunku Nowej Rudy, Kłodzka aż do Paczkowa, znajduje się w tym obszarze. W wyniku realizacji projektu powstanie bezpieczny odcinek drogi wojewódzkiej zapewniający wysoki komfort ruchu drogowego. Tym samym, realizacja niniejszego przedsięwzięcia doprowadzi do poprawy jakości połączeń tranzytowych, poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Grupę docelową projektu stanowią podróżujący na trasie Wałbrzych- Świdnica (w tym: mieszkańcy, branża transportowa), a także piesi i osoby wybierające transport rowerowy, ponieważ projekt obejmuje swoim zakresem budowę ciągów pieszo- rowerowych.
Efektem inwestycji- poza poprawą bezpieczeństwa - będzie przebudowane ok. 11 km trasy.

 


Zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Budżet Państwa oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 37 008 610,00 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 37 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 31 450 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 3 700 000,00 PLN

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji:  9 listopada 2016 r.
Zakończenie realizacji: 30 czerwca  2022 r.

Cel realizacji projektu:
Celem projektu jest wybudowanie odcinka drogi wojewódzkiej który będzie stanowił etap będący kontynuacją inwestycji polegającej na realizacji nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami zlokalizowanymi na południowowschodnich i wschodnich obrzeżach miasta Wrocławia (Bielan Wrocławskich), poprzez rejon miejscowości Żerniki Wrocławskie, Świętą Katarzynę, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów, do drogi krajowej nr 98 w rejonie miejscowości Długołęka  (tzw. BŁD, Wschodnia Obwodnica Wrocławia). W analizie powiązań wewnątrzregionalnych podkreśla się dominującą rolę Wrocławia, który stanowi główny węzeł transportowy. W mieście zbiega się wiele dróg krajowych i wojewódzkich. Przeprawy mostowe przez Odrę zlokalizowane głównie w centrum miasta sprawiają, że miasto stanowi wąskie gardło w przewozach tranzytowych w relacji północ-południe. Budowa drogi Bielany-Łany-Długołęka pozwoli na połączenie miejscowości podwrocławskich i na ominięcie centrum Wrocławia od strony południowo-wschodniej.

Opis inwestycji:
Inwestycja zakłada budowę odcinka drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej km 0+000,00 do km ok. 2+507,18. Droga będzie przebiegać od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego (droga powiatowa 1954D) poprzez rondo do skrzyżowania z ul. Żernicką (droga powiatowa  nr 1939D) do ronda na skrzyżowaniu  dróg wojewódzkich nr 395 i 372 (ul. Strzelińska, ul. Buforowa, ul. Radomierzycka) w Żernikach Wrocławskich. 


Zadanie „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S 8” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Budżet Państwa oraz Budżet Gminy Oleśnica.

Całkowita wartość projektu wynosi: 11 332 551,00 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 7 761 593,22 PLN 
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 6 597 354,24  PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 388 079,66 PLN

Okres realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 28 kwietnia 2017 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 30 września 2022 r.

Cel realizacji projektu:

Celem projektu jest modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S 8 w Oleśnicy. Inwestycja ma za zadanie usprawnić komunikację m. Oleśnica z drogą S8 oraz poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszających się samochodami, rowerzystów oraz pieszych, zamieszkujących w sąsiedztwie rozbudowywanej drogi. Ponadto, celem inwestycji jest osiągnięcie wysokiej jakości życia społeczności Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy, między innymi dzięki rozwojowi i modernizacji sieci transportu.

Opis inwestycji

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące działania: pozyskanie i optymalizacja dokumentacji technicznej i projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,  zakup i przejęcie gruntów, przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 340 od km 78+097 do km 79+131,92 wraz z przebudową dróg niższych klas krzyżujących się z drogą wojewódzką – w ramach inwestycji zaprojektowano cztery skrzyżowania.


Zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”  jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Budżet Państwa oraz budżet Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 222 156 349,44 PLN.
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 205 239 107,46 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 174 453 241,34 PLN.
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 20 523 910,75 PLN.

Rozpoczęcie realizacji: 28 listopada 2014 r.,
Zakończenie realizacji: 31 stycznia 2023 r.

Cel realizacji projektu:
Celem projektu jest wybudowanie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98. Powyższy odcinek stanowi etap będący kontynuacją inwestycji polegającej na realizacji nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami zlokalizowanymi na południowowschodnich i wschodnich obrzeżach miasta Wrocławia (Bielan Wrocławskich), poprzez rejon miejscowości Żerniki Wrocławskie, Świętą Katarzynę, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów, do drogi krajowej nr 98 w rejonie miejscowości Długołęka (tzw. BŁD, Wschodnia Obwodnica Wrocławia). Zadaniem tej inwestycji będzie odciążenie miasta Wrocławia od ruchu generowanego przez gminy powiatu wrocławskiego, a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są owe gminy. Odcinek ten wzbogaci układ komunikacyjny powiatu i województwa na wschód od Wrocławia, skróci czas i poprawi jakość dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 455, Gminy Czernica, rejonu Wojnowa do gminy Długołęka w kierunku północnym (z możliwością kontynuacji podróży drogą krajową nr 98) bez konieczności przejazdu przez Wrocław. 

Opis inwestycji
Inwestycja polega na wybudowaniu drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 o długości ok. 9,85 km w układzie jednojezdniowym (w przyszłości planowana jest dobudowa drugiej jezdni). Planowana do budowy droga będzie się składać m.in. z: jezdni dwupasowej (2x3,50m) z obustronnymi opaskami (2x0,50m) oraz poboczami utrwalonymi powierzchniowo (2x1,25m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, wiaduktu nad DK nr 98, mostów nad rzekami: Widawą i Topór oraz licznych przepustów.


Zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Henryków- etap II” zostało dofinansowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie Uchwały nr 120 Rady Ministrów  z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanego  dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmienionej kolejnymi Uchwałami: z dnia 30 października 2020 r., z dnia 13 listopada 2020 r.,  z dnia 8 grudnia 2020 r.

Całkowita szacowana wartość projektu wynosi 7 021 745,24 zł

Wartość dofinansowania projektu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Budżetu Państwa - wynosi  4 000 000,00 zł

Okres realizacji projektu:   01.2021 - 12.2023 

Opis zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, budowę chodników, budowę zatok autobusowych, przebudowę przepustów, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowę  i budowę zjazdów, przebudowę  i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie zieleni. Efektem realizacji zadania będzie: 
- przebudowana droga wojewódzka o długości ok. 0,51 km;
- poprawa płynności ruchu w stosunku do stanu istniejącego - zmniejszenie uciążliwości akustycznej     poprzez poprawę jakości nawierzchni. 


Zadanie „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Budżet Państwa oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 16 807 366,55 PLN.
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 15 197 872,65 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 12 918 191,75 PLN.
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 759 893,63 PLN.

Okres realizacji projektu: 
Rozpoczęcie realizacji: 23 listopada 2017 r.,
Zakończenie realizacji: 31 grudnia 2021 r.

Cel realizacji projektu:
Projekt zakłada przebudowę z rozbudową dróg wojewódzkich nr 340, nr 342 oraz nr 343 w miejscowości Oborniki Śląskie w powiecie trzebnickim, w województwie dolnośląskim. Łącznie zostanie przebudowane 1,49 km dróg wojewódzkich, wybudowanych zostanie 1,16 km dróg wojewódzkich. Dodatkowo przebudowie ulegną odcinki dróg powiatowej (0,04 km). Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszających się samochodami, rowerami oraz dla osób poruszających się pieszo, zamieszkujących w sąsiedztwie przebudowanych i rozbudowanych dróg w Obornikach Śląskich. Dodatkowymi celami inwestycji jest poprawa przepustowości drogi, poprawa zachowania warunków środowiska naturalnego oraz poprawa dostępności regionu w zakresie społeczno- gospodarczym. Projekt podzielony jest na dwa zadania: roboty w formule zaprojektuj i wybuduj (zakres inwestycji obejmuje: przebudowę odcinków dróg wojewódzkich nr 340, 343, 342, przebudowę z elementami rozbudowy istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę: chodnika na ciąg pieszo -rowerowy, zatok autobusowych, zjazdów, rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu i rozbiórki istniejących obiektów budowlanych) oraz działania informacyjno-promocyjne. 


Zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Budżet Państwa oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 38 821 297,63 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 31 561 439,56 PLN
Przyznana wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 26 827 223,62  PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 1 956 809,25 PLN

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 23 listopad 2016 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 styczeń 2022 r.

Cel realizacji projektu
Celem projektu jest budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy oraz wzmocnienie istniejącej jezdni od skrzyżowania projektowanej drogi wojewódzkiej nr 451 z ul. Warszawską w kierunku węzła S8. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 451 ma  za zadanie połączenie istniejącej drogi z dawną drogą krajową nr 8 tworząc wschodnią obwodnicę miasta Oleśnica. Celem inwestycji jest odciążenie m. Oleśnica od ruchu tranzytowego kierując go na drogę S-8. Ponadto całość odcinka drogi poprowadzona zostanie po nowym śladzie z wyjątkiem odcinka wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi nowymi warstwami oraz na budowie pobocza drogi wojewódzkiej od skrzyżowania na ul. Warszawskiej w kierunku węzła S8 (węzeł Oleśnica- Północ) z jednoczesnym wprowadzeniem parametrów technicznych zgodnych z przyjętą klasą drogi G oraz zapewnieniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 


 Zadanie „Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Budżet Państwa oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 42 520 042,24 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 42 519 876,19 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 36 141 894,76 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 4 251 987,62 PLN

Okres realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 1 maja 2015 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 stycznia 2022 r.

Cel realizacji projektu
Celem projektu jest budowa odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącego element obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka, o długości ok. 3,1 km. Celem projektu jest odciążenie Dzierżoniowa od ruchu generowanego przez gminy powiatu dzierżoniowskiego a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym  są owe gminy. Projektowany odcinek wzbogaci układ komunikacyjny powiatu i województwa, skróci i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów oraz dalsze skomunikowanie się z drogą krajową nr 8 i 35.