DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Projekty Budżetu Państwa PDF Drukuj


„Skomunikowanie A4 z S5 - budowa obwodnicy  Obornik Śląskich”

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Wartość dofinansowania: 41 246 400,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 68 744 000,00 PLN
Okres realizacji zadania w latach: 2022 – 2025
Inwestycja zlokalizowana w Gminie Oborniki Śląskie obejmuje budowę odcinka drogi o długości 6,3 km. Odcinek zaczyna się przed skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 340 z istniejącą drogą gminną w pobliżu miejscowości Jary i dalej biegnie południową stroną Obornik Śląskich. Powrót na istniejący odcinek DW 340 nastąpi przed miejscowością Wilczyn poprzez skrzyżowanie typu rondo. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego jako użytkowników dróg publicznych, w szczególności z obszaru objętego inwestycją jak również przemieszczających się tranzytem. Pozytywnym aspektem będzie również poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


„Budowa obwodnicy m. Boguszów – Gorce”

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Wartość dofinansowania: 46 200 000,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 66 000 000,00 PLN
Okres realizacji zadania w latach: 2022  – 2026
Inwestycja zlokalizowana jest w południowo – zachodniej  części województwa dolnośląskiego, w obszarze powiatu Wałbrzyskiego. Odcinek obwodnicy zlokalizowany jest na terenie gminy Boguszów - Gorce. Planowana obwodnica zastąpi odcinek drogi  wojewódzkiej nr 367 przebiegającej obecnie przez centrum  miasta Boguszów - Gorce. Długość planowanej obwodnicy wynosi 4,525 km. Budowa odcinków drogi po nowym przebiegu planowana jest na długości około 2 420 m. Rozbudowa  odcinków dróg niższej kategorii (ul. Dworcowej i Szybowej) na długości  1 304 m oraz istniejącej drogi wojewódzkiej nr 367 na długości 801 m - łącznie  2 105 m. Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miejscowości oraz poprawienie parametrów istniejącego układu komunikacyjnego .


„Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca”

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Wartość dofinansowania: 38 781 283,32 PLN
Całkowita wartość zadania: 64 635 472,20 PLN
Okres realizacji zadania w latach: 2022 – 2026
Inwestycja zlokalizowania jest w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec w obrębach Łąka, Kraśnik Dolny, Chościszowice, Kruszyn. Obejmuje ona budowę północno-wschodniej obwodnicy Bolesławca o długości około 6,3 km z ciągiem pieszo-rowerowym. Początek planowanej inwestycji przewiduje się w km ok 66+806 drogi wojewódzkiej nr 297 przed m. Łąka. Zaprojektowany zostanie przebieg drogi nowym śladem po wschodniej stronie istniejącego przebiegu drogi. Przebieg projektowanej drogi kończy się w m. Kruszyn na projektowanym skrzyżowaniu typu rondo z drogą krajową nr 94. Realizacja inwestycji pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany miejscowości, co ograniczy hałas i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.


„Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 km 14+110 w m. Struga”

Zadanie dofinansowane z  Programu Rządowy Fundusz Polski Ład  
Nazwa Funduszu/Programu: Program Inwestycji Strategicznych
Wartość dofinansowania: 2.762.829,45 PLN
Całkowita wartość zadania: 2.908.241,53 PLN
Okres realizacji zadania: 22 marca 2022 r. – 22 stycznia 2024 r.
Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami
i uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlanych. Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 w miejscowości Struga. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu, budowę w jego miejscu nowego oraz wykonanie korekty istniejącego układu drogowego. Droga wojewódzka nr 375 na odcinku inwestycji krzyżuje się z drogą powiatową nr 3389D oraz drogą gminną nr 114595D. Ze względu na korektę geometrii drogi wojewódzkiej  w ciągu, której znajduje się most konieczna jest przebudowa odcinków ww. dróg wraz ze skrzyżowaniami.

 


„Rewitalizacja linii kolejowej nr 308 na odcinku Jelenia Góra - Mysłakowice”
Zadanie dofinansowane z  Programu Rządowy Fundusz Polski Ład  
Nazwa Funduszu/Programu: Program Inwestycji Strategicznych
Wartość dofinansowania: 17 114 826,64 PLN
Całkowita wartość zadania: 20 135 090,16 PLN
Okres realizacji zadania: 15 kwietnia 2022 r. – 15 lipca 2023 r.
Linia kolejowa w zakresie zadania zlokalizowana jest w powiecie karkonoskim i jeleniogórskim. Inwestycja obejmuje wykonanie:
-    dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, warunków decyzji i pozwoleń niezbędnych do jej realizacji,
-    robót budowlanych w zakresie: nawierzchnia kolejowa, podtorze, obiekty inżynieryjne, przejazdy     kolejowo-drogowe i przejścia, budowle i obiekty obsługi podróżnych, urządzenia na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach, oświetlenie oraz kolizje z sieciami zewnętrznymi;
-    kompleksowej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej,

 


„Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”
Zadanie dofinansowane z  Programu Rządowy Fundusz Polski Ład  
Nazwa Funduszu/Programu: Program Inwestycji Strategicznych
Wartość dofinansowania: 16 567 776,56 PLN
Całkowita wartość zadania: 17 439 764,80 PLN
Okres realizacji zadania: 31 marca 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w celu wybudowania obwodnicy miejscowości Krzeczyn Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335. Obwodnica będzie zaczynać się w rejonie węzła
z drogą ekspresową S3 „Lubin Zachód” i będzie kontynuacją niedawno przebudowanego odcinka ul. Chocianowskiej w Lubinie, łączącej węzeł „Lubin Zachód” z obwodnicą Lubina – aleją Gen. Maczka.
Zakres robót obejmuje:
-    budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości około 2 km po nowym śladzie, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
-    budowę trzech skrzyżowań typu rondo w ciągu drogi umożliwiających skomunikowanie terenów przyległych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Projektowana droga cechować się będzie dobrymi parametrami technicznymi, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jego użytkowników. Przekrój dwujezdniowy drogi umożliwi obsłużenie przewidywanego wzrostu natężenia ruchu drogowego po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S3 oraz po rozpoczęciu eksploatacji planowanej strefy przemysłowej. Budowa obwodnicy zwiększy także bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Krzeczyn Wielki. Ruch tranzytowy przebiegający przez drogę wojewódzką nr 335 zostanie przeniesiony na tereny niezurbanizowane, oddalone od zabudowań. Na terenach sąsiadujących z przebiegiem obwodnicy przewiduje się powstanie dużej strefy przemysłowej. Budowa skrzyżowań typu rondo z planowanymi drogami poprzecznymi spowoduje powstanie możliwości obsłużenia komunikacyjnego planowanej strefy przemysłowej na działkach sąsiadujących z inwestycją, a zatem zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenu.

 


Zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa"  jest finansowane ze środków Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość zadania wynosi: 5 937 687,00 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych zadania wynosi: 5 937 687,00 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację zadania wynosi: 4 750 147,00 PLN

Okres realizacji zadania:
Rozpoczęcie realizacji zadania: 1 października 2021 r.
Zakończenie realizacji zadania: 31 grudnia 2023 r.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa w poniższym zakresie.

A. Most nad rzeką Oława – wstępnie założono, że most będzie 7 przęsłowy, z betonu sprężonego, a jego całkowita długość wyniesie około 250 m, szerokość pomostu dostosowana będzie do złożonych warunków drogowych. Schemat mostu, jego długość oraz szerokość może ulec korekcie w trakcie projektowania oraz po wydaniu warunków środowiskowych i warunków wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

B. Most nad rzeką Odra – wstępnie założono, że most ten będzie 5 przęsłowy, o przekroju skrzynkowym, z betonu sprzężonego a jego całkowita długość wyniesie około 350m, szerokość pomostu dostosowana będzie do złożonych warunków drogowych. Schemat mostu, jego długość oraz szerokość może ulec korekcie w trakcie projektowania oraz po wydaniu warunków środowiskowych i warunkach wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

C. Drogi dojazdowe do mostu: zakłada się, że skrzyżowanie drogi powiatowej 1570D z projektowaną drogą, na odcinku łączącym obydwa mosty będzie skrzyżowaniem czterowylotowym skanalizowanym, bez sygnalizacji świetlnej lub skrzyżowaniem czterowylotowym typu rondo. Projektowana droga będzie drogą klasy G,- zakłada się, że skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 396 z projektowaną drogą będzie skrzyżowaniem czterowylotowym typu rondo. Projektowana droga, łącząca drogi lokalne będzie drogą klasy G, - zakłada się, że skrzyżowanie projektowanej drogi z ulicą Malinową będzie skrzyżowaniem czterowylotowym typu rondo. Wymagania i parametry techniczno – użytkowe dla realizowanego zadania. Nośność obiektów inżynierskich:  klasa A według PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia.” oraz Stanag C150 zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z 30 maja 2000 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami. Zakres drogi - jest to odcinek około 4,5 km biegnący od skrzyżowania dróg wojewódzkich 396 i 455 do ulicy Malinowej. Klasa techniczna drogi: G. Kategoria ruchu zostanie określona na podstawie prognozy ruchu, w oparciu o metodę sieciową (modelową). Szerokość pasa ruchu : minimum 3,5 m. Pobocza utwardzone : obustronne szerokości 0,5 m. Pobocza gruntowe : ulepszone kruszywem o szerokości min.1,25m. Nośność nawierzchni : 115kN/oś Skrzyżowania: zakłada się skrzyżowania projektowanej drogi z drogami wojewódzkimi 396 i 455, powiatową 1570D oraz gminną ul. Malinową jako ronda. Parametry techniczne rond zostaną dostosowane do planowanego natężenia i struktury rodzajowej ruchu.

 


Zadanie: „Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340”- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,  jest finansowane ze środków Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość zadania wynosi: 976 620,00 zł PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych zadania wynosi: 976 620,00 zł PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację zadania wynosi: 781 296,00 PLN

Okres realizacji zadania
Rozpoczęcie realizacji zadania: 27 maja 2021 r.
Zakończenie realizacji zadania: 30 lipca 2024 r.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa w poniższym zakresie.  Nośność mostu: klasa A według PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia.” oraz Stanag C150 zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z 30 maja 2000 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami. Schemat statyczny mostu: belka ciągła. Konstrukcja ustroju nośnego: żelbetowa/sprężona monolityczna bądź zespolona stalowo-betonowa. Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji gruntowo- powłokowych. Zamawiający wymaga przekroczenia koryta/nurtu  rzeki Odra jednym przęsłem. Konstrukcja przyczółków: powinna być żelbetowa, masywna, monolityczna. Nie dopuszcza  się konstrukcji gruntowo oporowych.

Konstrukcja filarów: żelbetowa, monolityczna, pełnościenna. Elementy bezpieczeństwa ruchu : na moście oraz na przebudowywanym odcinku drogi barieroporęcze odpowiadające obowiązującym przepisom, odpowiadające natężeniu ruchu, ciąg pieszy oddzielony od jezdni za pomocą bariery. Szerokość opasek : dwustronna opaska o szerokości 0,5m ( każda). Nawierzchnia jezdni na moście : warstwa ścieralna – SMA11, warstwa ochronna – asfalt lany na izolacji pomostu. Szerokość użytkowa chodników:  min. 1,5m a po obu stronach obiektu. Nawierzchnia chodników i opasek : żywica epoksydowo - poliuretanowa, odporna na ścieranie oraz promienie UV. Zabezpieczenie antykorozyjne na elementach żelbetowych/betonowych/stalowych.

Kanały kablowe : w kapach chodnikowych z każdej strony kanały kablowe z rur średnicy 110 oraz 160mm mm. Minimum po 2 kanały na każdej stronie  (kanał fi 100 + kanał fi 160 mm z pozostawieniem linek do przeciągania kabli) – suma ilości kanałów min. 4 szt. Umocnienie stożków i skarp przy moście : stożki oraz skarpy za stożkami (na całej wysokości skarpy) umocnione kostką granitową. Odwodnienie obiektu: zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, oraz technicznymi wytycznymi. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych : szczeliny w konstrukcjach żelbetowych i na ich połączeniu wypełnienie kitem trwale plastycznym lub w inny sposób zabezpieczający przed penetracją wody. Izolacja mostu: izolacja pomostu wykonana np. z papy termozgrzewalnej min. 0,5cm (dwuwarstwowo pod kapą chodnikową) bądź np. z izolacji natryskowej – przy założeniu wykonania płyty odciążającej. Wszystkie elementy od strony odziemnej zabezpieczone powłokową izolacją bitumiczną poprzez dwukrotne naniesienie. Krawężniki: na moście i w jego obrębie krawężniki granitowe, minimalne wyniesienie 14 cm. Długości odcinka drogi do budowy zostanie wyznaczona aby dostosować geometrię drogi przed i za obiektem mostowym do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Klasa techniczna drogi: G (2 pasy ruchu), Kategoria ruchu prognozowana: KR-5, Szerokość jezdni : minimum 7m+(2x0,5m opaski), Pobocze gruntowe : min  2x 1,25-m, Nośność nawierzchni : 115kN/oś. Grupa nośności podłoża: G1, Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna SMA11.


 Zadanie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna” dofinansowane  jest finansowane ze środków Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość zadania: 5 350 869,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 060 799,92 PLN
Okres realizacji zadania: 6 października 2021 r. – 30 listopada 2022 r.

Inwestycja obejmuje przygotowanie placu pod rewitalizację wraz z wykonaniem projektu wykonawczego. Proce związane z przygotowaniem placu polegają na wycince drzew i krzewów, demontażu szyn i akcesoriów kolejowych, demontażu podkładów kolejowych, przetransportowanie i zutylizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, ścięciu górnej warstwy tłucznia, podsypki i klińca na całej długości szlaku, utylizacji materiałów i gruntu, przygotowaniu terenu budowy pod roboty budowlane. Prac projektowe obejmują uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków do projektowania, opinii, uzgodnień, opracowanie projektu wykonawczego/budowalnego (odcinek toru głównego, odwodnienie, remont peronów), przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu,   zapewnienie nadzoru autorskiego.


Zadanie „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”  jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.
 

Całkowita wartość projektu: 36 955 422,83 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 36 955 422,83 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 35 107 651,68 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 3 395 542,28 PLN

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 21 stycznia 2017 r.
Zakończenie realizacji: 31 grudnia 2021 r.

Cel realizacji projektu:
Głównym celem projektu jest przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do wjazdu do granicy miasta Świdnica przy ul. Wałbrzyskiej. Wyznaczony przebieg Trasy Sudeckiej ma umożliwić przeniesienie transportu kołowego z obszarów znajdujących się w jej „korytarzu” tj. południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż jej określonego przebiegu. W tym zakresie realizacja działania przyczyni się do dostępności rejonów przyległych objętych oddziaływaniem Trasy Sudeckiej. Droga wojewódzka nr 379, wpinając się do drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Trasy Sudeckiej z Wałbrzycha w kierunku Nowej Rudy, Kłodzka aż do Paczkowa, znajduje się w tym obszarze. W wyniku realizacji projektu powstanie bezpieczny odcinek drogi wojewódzkiej zapewniający wysoki komfort ruchu drogowego. Tym samym, realizacja niniejszego przedsięwzięcia doprowadzi do poprawy jakości połączeń tranzytowych, poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Grupę docelową projektu stanowią podróżujący na trasie Wałbrzych- Świdnica (w tym: mieszkańcy, branża transportowa), a także piesi i osoby wybierające transport rowerowy, ponieważ projekt obejmuje swoim zakresem budowę ciągów pieszo- rowerowych.
Efektem inwestycji- poza poprawą bezpieczeństwa - będzie przebudowane ok. 11 km trasy.

 


Zadanie: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego)- etap II” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Całkowita wartość projektu wynosi: 45 683 209,95 PLN
Łączna wartość  wydatków kwalifikowalnych  projektu wynosi: 45 683 209,95 PLN
Przyznana wartość  dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 38 830 728,46 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 4  568 321,00 PLN

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 13 czerwca 2014 r.
Zakończenie realizacji projektu: 11 grudnia 2023 r.

Cele realizacji projektu:

Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi wojewódzkiej zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym; wybudowanie odcinka drogi wojewódzkiej  o parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi warunkami i parametrami geometrycznymi. Planowana droga odciąży Dzierżoniów od ruchu generowanego przez gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są gminy. Planowany odcinek drogi skróci i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów, przejmie część ruchu z istniejących dróg powiatowych i gminnych, odsunie ciężki ruch od obszarów zabudowanych, skróci czas podróży, zapewni lepszy komfort jazdy i oszczędność paliwa. Powstanie nowej drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na obciążonych ruchem odcinkach istniejącej sieci dróg w obszarze oddziaływania drogi wojewódzkiej, przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wypadków, ograniczenia emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych odcinków dróg, przyspieszy rozwój przyległych terenów. Realizowane zadanie jest częścią inwestycji o nazwie: "Budowa Obwodnicy Dzierżoniowa".


Zadanie „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S 8” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Budżet Państwa oraz Budżet Gminy Oleśnica.

Całkowita wartość projektu wynosi: 11 332 551,00 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 7 761 593,22 PLN 
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 6 597 354,24  PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 388 079,66 PLN

Okres realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 28 kwietnia 2017 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 30 września 2022 r.

Cel realizacji projektu:

Celem projektu jest modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S 8 w Oleśnicy. Inwestycja ma za zadanie usprawnić komunikację m. Oleśnica z drogą S8 oraz poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszających się samochodami, rowerzystów oraz pieszych, zamieszkujących w sąsiedztwie rozbudowywanej drogi. Ponadto, celem inwestycji jest osiągnięcie wysokiej jakości życia społeczności Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy, między innymi dzięki rozwojowi i modernizacji sieci transportu.

Opis inwestycji

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące działania: pozyskanie i optymalizacja dokumentacji technicznej i projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,  zakup i przejęcie gruntów, przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 340 od km 78+097 do km 79+131,92 wraz z przebudową dróg niższych klas krzyżujących się z drogą wojewódzką – w ramach inwestycji zaprojektowano cztery skrzyżowania.

 


Zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”  jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Budżet Państwa oraz budżet Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 222 156 349,44 PLN.
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 205 239 107,46 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 174 453 241,34 PLN.
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 20 523 910,75 PLN.

Rozpoczęcie realizacji: 28 listopada 2014 r.,
Zakończenie realizacji: 31 stycznia 2023 r.

Cel realizacji projektu:
Celem projektu jest wybudowanie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98. Powyższy odcinek stanowi etap będący kontynuacją inwestycji polegającej na realizacji nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami zlokalizowanymi na południowowschodnich i wschodnich obrzeżach miasta Wrocławia (Bielan Wrocławskich), poprzez rejon miejscowości Żerniki Wrocławskie, Świętą Katarzynę, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów, do drogi krajowej nr 98 w rejonie miejscowości Długołęka (tzw. BŁD, Wschodnia Obwodnica Wrocławia). Zadaniem tej inwestycji będzie odciążenie miasta Wrocławia od ruchu generowanego przez gminy powiatu wrocławskiego, a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są owe gminy. Odcinek ten wzbogaci układ komunikacyjny powiatu i województwa na wschód od Wrocławia, skróci czas i poprawi jakość dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 455, Gminy Czernica, rejonu Wojnowa do gminy Długołęka w kierunku północnym (z możliwością kontynuacji podróży drogą krajową nr 98) bez konieczności przejazdu przez Wrocław. 

Opis inwestycji
Inwestycja polega na wybudowaniu drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 o długości ok. 9,85 km w układzie jednojezdniowym (w przyszłości planowana jest dobudowa drugiej jezdni). Planowana do budowy droga będzie się składać m.in. z: jezdni dwupasowej (2x3,50m) z obustronnymi opaskami (2x0,50m) oraz poboczami utrwalonymi powierzchniowo (2x1,25m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, wiaduktu nad DK nr 98, mostów nad rzekami: Widawą i Topór oraz licznych przepustów.

 


Zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Henryków- etap II” zostało dofinansowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie Uchwały nr 120 Rady Ministrów  z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanego  dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmienionej kolejnymi Uchwałami: z dnia 30 października 2020 r., z dnia 13 listopada 2020 r.,  z dnia 8 grudnia 2020 r.

Całkowita szacowana wartość projektu wynosi 7 021 745,24 zł

Wartość dofinansowania projektu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Budżetu Państwa - wynosi  4 000 000,00 zł

Okres realizacji projektu:   01.2021 - 12.2023 

Opis zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, budowę chodników, budowę zatok autobusowych, przebudowę przepustów, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowę  i budowę zjazdów, przebudowę  i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie zieleni. Efektem realizacji zadania będzie: 
- przebudowana droga wojewódzka o długości ok. 0,51 km;
- poprawa płynności ruchu w stosunku do stanu istniejącego - zmniejszenie uciążliwości akustycznej     poprzez poprawę jakości nawierzchni. 

 


Zadanie „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Budżet Państwa oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 16 807 366,55 PLN.
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 15 197 872,65 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 12 918 191,75 PLN.
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 759 893,63 PLN.

Okres realizacji projektu: 
Rozpoczęcie realizacji: 23 listopada 2017 r.,
Zakończenie realizacji: 31 grudnia 2021 r.

Cel realizacji projektu:
Projekt zakłada przebudowę z rozbudową dróg wojewódzkich nr 340, nr 342 oraz nr 343 w miejscowości Oborniki Śląskie w powiecie trzebnickim, w województwie dolnośląskim. Łącznie zostanie przebudowane 1,49 km dróg wojewódzkich, wybudowanych zostanie 1,16 km dróg wojewódzkich. Dodatkowo przebudowie ulegną odcinki dróg powiatowej (0,04 km). Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszających się samochodami, rowerami oraz dla osób poruszających się pieszo, zamieszkujących w sąsiedztwie przebudowanych i rozbudowanych dróg w Obornikach Śląskich. Dodatkowymi celami inwestycji jest poprawa przepustowości drogi, poprawa zachowania warunków środowiska naturalnego oraz poprawa dostępności regionu w zakresie społeczno- gospodarczym. Projekt podzielony jest na dwa zadania: roboty w formule zaprojektuj i wybuduj (zakres inwestycji obejmuje: przebudowę odcinków dróg wojewódzkich nr 340, 343, 342, przebudowę z elementami rozbudowy istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę: chodnika na ciąg pieszo -rowerowy, zatok autobusowych, zjazdów, rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu i rozbiórki istniejących obiektów budowlanych) oraz działania informacyjno-promocyjne. 

 


Zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Budżet Państwa oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 38 821 297,63 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 31 561 439,56 PLN
Przyznana wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 26 827 223,62  PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 1 956 809,25 PLN

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 23 listopad 2016 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 styczeń 2022 r.

Cel realizacji projektu
Celem projektu jest budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy oraz wzmocnienie istniejącej jezdni od skrzyżowania projektowanej drogi wojewódzkiej nr 451 z ul. Warszawską w kierunku węzła S8. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 451 ma  za zadanie połączenie istniejącej drogi z dawną drogą krajową nr 8 tworząc wschodnią obwodnicę miasta Oleśnica. Celem inwestycji jest odciążenie m. Oleśnica od ruchu tranzytowego kierując go na drogę S-8. Ponadto całość odcinka drogi poprowadzona zostanie po nowym śladzie z wyjątkiem odcinka wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi nowymi warstwami oraz na budowie pobocza drogi wojewódzkiej od skrzyżowania na ul. Warszawskiej w kierunku węzła S8 (węzeł Oleśnica- Północ) z jednoczesnym wprowadzeniem parametrów technicznych zgodnych z przyjętą klasą drogi G oraz zapewnieniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 


 Zadanie „Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Budżet Państwa oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 42 520 042,24 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 42 519 876,19 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 36 141 894,76 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 4 251 987,62 PLN

Okres realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 1 maja 2015 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 stycznia 2022 r.

Cel realizacji projektu
Celem projektu jest budowa odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącego element obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka, o długości ok. 3,1 km. Celem projektu jest odciążenie Dzierżoniowa od ruchu generowanego przez gminy powiatu dzierżoniowskiego a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym  są owe gminy. Projektowany odcinek wzbogaci układ komunikacyjny powiatu i województwa, skróci i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów oraz dalsze skomunikowanie się z drogą krajową nr 8 i 35.