Program wieloletni Drukuj

Program „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku" zatwierdzony  uchwałą z dnia 5 stycznia 2021 r. nr 1/2021  przez Radę Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.
Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Prace te pozwolą na utrzymanie parametrów technicznych zmodernizowanych linii kolejowych i systematyczną poprawę sytuacji na pozostałych liniach.
Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

Wykonanie drenażu liniowego w ciągu linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa

DOFINANSOWANIE: -  125 900,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  142 997,22 zł  


Wsparcie finansowe przeznaczone na poprawę odwodnienia w bardzo trudno dostępnym terenie górzystym. Spadające skały i spływająca z deszczem ziemia blokowała przepływ wody przez rów odwadniający linie kolejową. Powoduje to regularne zagrożenie podmywania podtorza.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

Konserwacja sześciu przepustów na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Granica Państwa

DOFINANSOWANIE:   118 500,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  145 755,00 zł


Wsparcie finansowe przeznaczone  na remont 6 przepustów na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa. Obiekty znajdują się w lokalizacjach w km 37,921, w km 38,035, w km 38,134, km 38,335, km 38,514 i w km 38,685.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

Konserwacja i zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektu mostowego na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa

DOFINANSOWANIE: 126 500,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 143 678,70 zł


Wsparcie finansowe przeznaczone na roboty polegające na konserwacji obiektu mostowego
w km 35,818 linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa. Obiektem był most sklepiony ceglano - kamienny o długości 29 m oraz wysokości 6,5 m. Obiekt został wybudowany w 1892 roku i wymagał prac, które zabezpieczą go przed dalszą degradacją oraz doprowadzą do stanu pierwotnego.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

Wykonanie odwodnienia liniowego w ciągu linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa

DOFINANSOWANIE: 127 900,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 157 317,00 zł


Wsparcie finansowe przeznaczone na wykonanie odwodnienia liniowego linii kolejowej nr 311 od km 33,680 do km 33,910 strona prawa (zgodnie z kilometracją). Celem zadania jest poprawa odwodnienia w bardzo trudno dostępnym terenie górzystym. Spadające skały i spływająca z deszczem ziemia blokuje przepływ wody przez rów odwadniający linię kolejową. Powoduje to regularne zagrożenie podmywania podtorza.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

Wymiana wadliwych szyn na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa

DOFINANSOWANIE: 129 000,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 158 670,00 zł


Wsparcie finansowe przeznaczone na wymianę szyn na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, które po badaniu defektoskopowym zostały zakwalifikowane jako wadliwe.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

Odtworzenie drenażu odwadniającego przystanek osobowy Szklarska Poręba Jakuszyce

DOFINANSOWANIE: 129 500,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 159 285,00 zł

Wsparcie finansowe przeznaczone na odtworzenie odwodnienia liniowego po lewej stronie (zgodnie z kilometracją) linii kolejowej nr 311 od km 37,460 do km 37,643. Celem zadania jest odwodnienie nowo powstałego peronu w Szklarskiej Porębie Jakuszycach. W miejscu realizacji zadania powstaje nowo budowana stacja biatlonowa wraz z peronem do obsługi podróżnych.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 31,330 do km 32,350 na odcinku linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna-Granica Państwa

DOFINANSOWANIE: 178 710,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 193 006,80 zł


Wsparcie finansowe przeznaczone na wycinkę drzew, krzewów i samosiejek od km 31,330 do km 32,350 na odcinku linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna-Granica Państwa


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

 Zwiększenie nośności nawierzchni kolejowej wzdłuż linii nr 311 Szklarska Poręba - Granica Państwa

DOFINANSOWANIE: 127 700,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 157 071,00 zł


Wsparcie finansowe przeznaczone na zwiększenie nośności nawierzchni kolejowej wzdłuż linii nr 311 Szklarska Poręba - Granica Państwa.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku”  

Naprawa przejazdu kolejowo- drogowego w ciągu linii kolejowej nr 308

DOFINANSOWANIE: 117 700,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 144 771,00 zł  


Wsparcie finansowe przeznaczone na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu konstrukcji przejazdu kolejowo- drogowego na skrzyżowaniu linii kolejowej 308, z drogą wojewódzką nr 367.  Prace obejmowały wymianę pasa nawierzchni mieszanki mineralno- asfaltowej po obu stronach przejazdu, które poprzedziła rozbiórka nawierzchni istniejącej.  Kolejnym etapem był demontaż istniejących płyt przejazdu wraz z warstwą podtorza kolejowego oraz usunięcie fragmentów szyn. Została wykonana naprawa konstrukcji rusztu torowego z wykorzystaniem: podkładów drewnianych, kruszywa łamanego, szyn klasycznych typu S49. 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

Usługa zabezpieczenia przed dalszą degradacją i dostępem osób trzecich, budynków położonych na terenach kolejowych w Górze.

DOFINANSOWANIE: 97 628,00 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 120 082,44 zł

Wsparcie finansowe przeznaczone na zabezpieczanie budynków będących pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. W ramach wsparcia oczyszczono wnętrza budynków z gruzu oraz odpadów, zabezpieczono trwale otwory drzwiowe i okienne na wszystkich kondygnacjach obiektów. W budynku nastawni zabezpieczono zapadający się dach, okna zabudowano, otwory okienne na wyższych kondygnacjach zabezpieczono płytami typu OSB.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Wsparcie zadań zarządców  infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie  utrzymania i remontów, do 2023 roku” 

Zabezpieczenie przed dalsza degradacją dachu budynku stacyjnego w Zaborowicach

DOFINANSOWANIE:   173 753,58 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  213 716,90 zł


Wsparcie finansowe przeznaczone  na roboty polegające na zabezpieczeniu przed dalsza degradacją budynku stacyjnego w Zaborowicach. Budynek znajduję się bezpośrednio przy linii kolejowej nr 372 Bojanowo – Góra Śląska. Budynek stacyjny zamieszkały jest przez lokatorów.


Aktualności


W dniu 21 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.
Umowa jest dokumentem wykonawczym w stosunku do programu wieloletniego, który przede wszystkim określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy. Jednocześnie wprowadzono szereg nowych rozwiązań, ukierunkowanych na poprawę skuteczności i jakości funkcjonowania zarządcy linii kolejowych.

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

 • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
 • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
 • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
 • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej https://dsdik.wroc.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
 • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez DSDiK we Wrocławiu elementów i prac powtarzalnych,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, wykonując obowiązki Zarządcy publikuje podpisaną umowę z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

 

Umowa wieloletnia DSDiK- Ministerstwo Infrastruktury

  Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-3

Załączniki nr 4-12

  Zalacznik nr 13-14

 

W dniu 14 lipca 2021 r. Województwo Dolnośląskie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawarła Aneks nr 1 do umowy z dn. 21 sierpnia 2019 r. na realizację programu wieloletniego:
POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW DO 2023 ROKU.

  Aneks nr 1 do umowy NI.275.4.2019.zip

W dniu 16 lutego 2022 r. Województwo Dolnośląskie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawarła Aneks nr 2 do umowy z dn. 21 sierpnia 2019 r. w brzmieniu nadanym Aneksem Nr 1 z dnia 14 lipca 2021 r., na realizację programu wieloletniego „WSPARCIE ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2023 ROKU”

 

Aneks nr 2 do umowy NI.275.4.2019.zip

 


 Planowane prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe

Zarządca linii kolejowych oznajmia, że w okresie od 01.10.2022 do 31.12.2022 (IV kwartał 2022 r.) nie będą prowadzone prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe wymagające zamknięcia linii trwających powyżej 3 dni.


Rejestr prac przeprowadzonych na linii 311 w ciągu ostatnich 5 lat

W ciągu ostatnich 5 lat, zarządca linii 311 przeprowadziła następujące prace na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138:

Rok Przeprowadzone prace remontowe Koszt przeprowadzonych prac
2021
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • odwodnienie liniowe od km 33,680 do km 33,910
 • odtworzenie drenażu na p.o. Szklarska Poręba Jakuszyce
 • wykonanie drenażu liniowego
 • remont sześciu obiektów inżynieryjnych
 • wymiana wadliwych szyn
 • Zwiększenie nośności nawierzchni kolejowej
 • Konserwacja i zabezpieczenie obiektu mostowego
 • 419 210,50 zł
 • 127 900,00 zł
 • 129 500,00 zł
 • 125 900,00 zł
 • 118 500,00 zł
 • 129 000,00 zł
 • 127 700,00 zł
 • 126 500,00 zł
2020
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • odtworzenie rowów bocznych
 • remont czterech obiektów inżynieryjnych
 • wymiana wadliwych szyn
 • wymiana tłucznia
 • konserwacja i zabezpieczenie ściany oporowej
 • wymiana płyt przejazdowych
 • zabezpieczenia barierek bezpieczeństwa wraz z porządkowanie placu w obrębie p.o. Szklarska Poręba Huta
 • 387 807,24 zł
 • 124 000,00 zł
 •   84 500,00 zł
 • 195 000,00 zł
 • 120 000,00 zł
 • 120 000,00 zł
 •   88 260,00 zł
 • 100 000,00 zł
 •   10 623,26 zł
2019
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • remont czterech obiektów inżynieryjnych
 • wymiana wadliwych szyn
 • wymiana tłucznia
 • konserwacja i zabezpieczenie ściany oporowej
 • wymiana hektometrów
 • 375 840,00 zł
 • 216 500,00 zł
 • 183 000,00 zł
 • 128 000,00 zł
 • 125 000,00 zł
 • 127 845,00 zł
 • 21 000,00 zł
2018
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • 521 996,27 zł
 • 154 857,00 zł
2017
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • remontu przystanku osobowego Szklarska Poręba Huta,
 • 503 556,12 zł
 • 610 080,00 zł
2016
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wycinka drzew,
 • 568 260,00 zł
 •   59 658,70 zł
 • Charakter prac nie wykazywał obowiązku zamknięcia linii na okres dłuższy niż 7 dni.

Katalog planowanych prac na liniach Zarządcy w 2022r.:

Czas realizacji

Zadanie

Uwagi

I – IV kwartał

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej

 

I – IV kwartał

Diagnostyka infrastruktury kolejowej

 

II kwartał

Wykonanie badania defektoskopowego szyn na linii kolejowej

 

II - III kwartał

Odwodnienie linii 311

Lokalizacja będzie ustalona zgodnie
z bieżącymi potrzebami

II - II kwartał

Konserwacja mostu/wiaduktu

Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów

II - III kwartał

Remont trzech obiektów inżynieryjnych

Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów

II - III kwartał

Wymiana wadliwych szyn

Wybór będzie wynikał od rezultatu badania defektoskopowego szyn

II - IV kwartał Zabezpieczenie przed dalszą degradacją zabudowań kolejowych Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów
II - IV kwartał Uzupełnienie brakującej podsypki tłuczniowej wzdłuż linii kolejowej Lokalizacja będzie ustalona zgodnie
z bieżącymi potrzebami
II - IV kwartał Przegląd roczny wraz z konserwacją urządzeń elektrycznych i oświetlenia Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów
II-IV kwartał Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących przy liniach kolejowych oraz opracowanie szacunku brakarskiego Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu

IV kwartał

Wycinka drzew w obszarze kolejowym

Lokalizacja będzie wynikała
z pozwolenia na wycinkę

 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na bieżąco będzie aktualizować katalog zamawianych elementów i prac powtarzalnych.