Program wieloletni Drukuj

Program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, zatwierdzony 16 stycznia 2018 r. uchwałą nr 7/2018 przez Radę Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.
Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Prace te pozwolą na utrzymanie parametrów technicznych zmodernizowanych linii kolejowych i systematyczną poprawę sytuacji na pozostałych liniach.
Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.


Aktualności


W dniu 21 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.
Umowa jest dokumentem wykonawczym w stosunku do programu wieloletniego, który przede wszystkim określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy. Jednocześnie wprowadzono szereg nowych rozwiązań, ukierunkowanych na poprawę skuteczności i jakości funkcjonowania zarządcy linii kolejowych.

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

 • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
 • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
 • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
 • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej https://dsdik.wroc.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
 • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez DSDiK we Wrocławiu elementów i prac powtarzalnych,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, wykonując obowiązki Zarządcy publikuje podpisaną umowę z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

 

Umowa wieloletnia DSDiK- Ministerstwo Infrastruktury

  Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-3

Załączniki nr 4-12

  Zalacznik nr 13-14

 

W dniu 14 lipca 2021 r. Województwo Dolnośląskie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawarła Aneks nr 1 do umowy z dn. 21 sierpnia 2019 r. na realizację programu wieloletniego:
POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW DO 2023 ROKU.

  Aneks do umowy NI.275.4.2019.zip


 Planowane prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe

Zarządca linii kolejowej oznajmia, że w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 (IV kwartał 2021 r.) nie będą prowadzone prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe wymagające zamknięcia linii trwających powyżej 3 dni.


Rejestr prac przeprowadzonych na linii 311 w ciągu ostatnich 5 lat

W ciągu ostatnich 5 lat, zarządca linii 311 przeprowadziła następujące prace na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138:

Rok Przeprowadzone prace remontowe Koszt przeprowadzonych prac
2020
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • odtworzenie rowów bocznych
 • remont czterech obiektów inżynieryjnych
 • wymiana wadliwych szyn
 • wymiana tłucznia
 • konserwacja i zabezpieczenie ściany oporowej
 • wymiana płyt przejazdowych
 • zabezpieczenia barierek bezpieczeństwa wraz z porządkowanie placu w obrębie p.o. Szklarska Poręba Huta
 • 387 807,24 zł
 • 124 000,00 zł
 •   84 500,00 zł
 • 195 000,00 zł
 • 120 000,00 zł
 • 120 000,00 zł
 •   88 260,00 zł
 • 100 000,00 zł
 •   10 623,26 zł
2019
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • remont czterech obiektów inżynieryjnych
 • wymiana wadliwych szyn
 • wymiana tłucznia
 • konserwacja i zabezpieczenie ściany oporowej
 • wymiana hektometrów
 • 375 840,00 zł
 • 216 500,00 zł
 • 183 000,00 zł
 • 128 000,00 zł
 • 125 000,00 zł
 • 127 845,00 zł
 • 21 000,00 zł
2018
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • 521 996,27 zł
 • 154 857,00 zł
2017
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • remontu przystanku osobowego Szklarska Poręba Huta,
 • 503 556,12 zł
 • 610 080,00 zł
2016
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wycinka drzew,
 • 568 260,00 zł
 •   59 658,70 zł
2015
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • 740 484,60 zł
 • Charakter prac nie wykazywał obowiązku zamknięcia linii na okres dłuższy niż 7 dni.

Katalog planowanych prac na liniach Zarządcy w 2021r.:

Czas realizacji

Zadanie

Uwagi

I – IV kwartał

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej

Realizacja na bieżąco

I – IV kwartał

Diagnostyka infrastruktury kolejowej

 

II kwartał

Wykonanie badania defektoskopowego szyn na linii kolejowej 311

 

IV kwartał

Odwodnienie linii 311 (700 m)

Lokalizacja będzie ustalona zgodnie
z bieżącymi potrzebami

II kwartał

Remont trzech obiektów inżynieryjnych

Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów

IV kwartał

Wymiana wadliwych szyn

Wybór będzie wynikał od rezultatu badania defektoskopowego szyn

IV kwartał Uzupełnienie brakującej podsypki tłuczniowej wzdłuż linii kolejowej Lokalizacja będzie ustalona zgodnie
z bieżącymi potrzebami

IV kwartał

Wycinka drzew w obszarze kolejowym

Lokalizacja będzie wynikała
z pozwolenia na wycinkę

II kwartał Konserwacja mostu/wiaduktu Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów
IV kwartał Zabezpieczenie przed dalszą degradacją zabudowań kolejowych Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów
IV kwartał Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących przy liniach kolejowych oraz opracowanie szacunku brakarskiego  
IV kwartał Przegląd roczny wraz z konserwacją urządzeń elektrycznych i oświetlenia  
IV kwartał Konserwacja i zabezpieczenie ściany oporowej przed dalszą degradacją Lokalizacja będzie ustalona zgodnie z bieżącymi potrzebami
 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na bieżąco będzie aktualizować katalog zamawianych elementów i prac powtarzalnych.

Katalog planowanych prac na liniach Zarządcy w 2022r.:

Czas realizacji

Zadanie

Uwagi

I – IV kwartał

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej

 

I – IV kwartał

Diagnostyka infrastruktury kolejowej

 

II kwartał

Wykonanie badania defektoskopowego szyn na linii kolejowej

 

II - III kwartał

Odwodnienie linii 311

Lokalizacja będzie ustalona zgodnie
z bieżącymi potrzebami

II - II kwartał

Konserwacja mostu/wiaduktu

Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów

II - III kwartał

Remont trzech obiektów inżynieryjnych

Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów

II - III kwartał

Wymiana wadliwych szyn

Wybór będzie wynikał od rezultatu badania defektoskopowego szyn

II - IV kwartał Zabezpieczenie przed dalszą degradacją zabudowań kolejowych Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów
II - IV kwartał Uzupełnienie brakującej podsypki tłuczniowej wzdłuż linii kolejowej Lokalizacja będzie ustalona zgodnie
z bieżącymi potrzebami
II - IV kwartał Przegląd roczny wraz z konserwacją urządzeń elektrycznych i oświetlenia Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów
II-IV kwartał Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących przy liniach kolejowych oraz opracowanie szacunku brakarskiego Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu

IV kwartał

Wycinka drzew w obszarze kolejowym

Lokalizacja będzie wynikała
z pozwolenia na wycinkę

 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na bieżąco będzie aktualizować katalog zamawianych elementów i prac powtarzalnych.