DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Program wieloletni PDF Drukuj

Program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, zatwierdzony 16 stycznia 2018 r. uchwałą nr 7/2018 przez Radę Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.
Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Prace te pozwolą na utrzymanie parametrów technicznych zmodernizowanych linii kolejowych i systematyczną poprawę sytuacji na pozostałych liniach.
Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.


Aktualności


W dniu 21 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.
Umowa jest dokumentem wykonawczym w stosunku do programu wieloletniego, który przede wszystkim określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy. Jednocześnie wprowadzono szereg nowych rozwiązań, ukierunkowanych na poprawę skuteczności i jakości funkcjonowania zarządcy linii kolejowych.

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

 • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
 • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
 • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
 • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej https://dsdik.wroc.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
 • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez DSDiK we Wrocławiu elementów i prac powtarzalnych,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, wykonując obowiązki Zarządcy publikuje podpisaną umowę z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

 

Umowa wieloletnia DSDiK- Ministerstwo Infrastruktury

  Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-3

Załączniki nr 4-12

  Zalacznik nr 13-14

 

W dniu 14 lipca 2021 r. Województwo Dolnośląskie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawarła Aneks nr 1 do umowy z dn. 21 sierpnia 2019 r. na realizację programu wieloletniego:
POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW DO 2023 ROKU.

  Aneks do umowy NI.275.4.2019.zip


 Planowane prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe na linii 311

Zarządca linii kolejowej nr 311 oznajmia, że w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 (III kwartał 2021 r.) nie będą prowadzone prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe wymagające zamknięcia linii trwających powyżej 3 dni.


Rejestr prac przeprowadzonych na linii 311 w ciągu ostatnich 5 lat

W ciągu ostatnich 5 lat, zarządca linii 311 przeprowadziła następujące prace na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138:

Rok Przeprowadzone prace remontowe Koszt przeprowadzonych prac
2020
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • odtworzenie rowów bocznych
 • remont czterech obiektów inżynieryjnych
 • wymiana wadliwych szyn
 • wymiana tłucznia
 • konserwacja i zabezpieczenie ściany oporowej
 • wymiana płyt przejazdowych
 • zabezpieczenia barierek bezpieczeństwa wraz z porządkowanie placu w obrębie p.o. Szklarska Poręba Huta
 • 387 807,24 zł
 • 124 000,00 zł
 •   84 500,00 zł
 • 195 000,00 zł
 • 120 000,00 zł
 • 120 000,00 zł
 •   88 260,00 zł
 • 100 000,00 zł
 •   10 623,26 zł
2019
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • remont czterech obiektów inżynieryjnych
 • wymiana wadliwych szyn
 • wymiana tłucznia
 • konserwacja i zabezpieczenie ściany oporowej
 • wymiana hektometrów
 • 375 840,00 zł
 • 216 500,00 zł
 • 183 000,00 zł
 • 128 000,00 zł
 • 125 000,00 zł
 • 127 845,00 zł
 • 21 000,00 zł
2018
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • 521 996,27 zł
 • 154 857,00 zł
2017
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • remontu przystanku osobowego Szklarska Poręba Huta,
 • 503 556,12 zł
 • 610 080,00 zł
2016
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wycinka drzew,
 • 568 260,00 zł
 •   59 658,70 zł
2015
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • 740 484,60 zł
 •  Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w 2014 roku nie był Zarządcą linii 311.
 • Charakter prac nie wykazywał obowiązku zamknięcia linii na okres dłuższy niż 7 dni.

Katalog planowanych prac na linii 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138 w 2021r.:

 

Czas realizacji

Zadanie

Uwagi

I – IV kwartał

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej

Realizacja na bieżąco

I – IV kwartał

Diagnostyka infrastruktury kolejowej

 

II kwartał

Wykonanie badania defektoskopowego szyn na linii kolejowej 311

 

II - III kwartał

Odwodnienie linii 311 (700 m)

Lokalizacja będzie ustalona zgodnie
z bieżącymi potrzebami

II - II kwartał

Remont trzech obiektów inżynieryjnych

Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów

IV kwartał

Wymiana wadliwych szyn

Wybór będzie wynikał od rezultatu badania defektoskopowego szyn

IV kwartał

Wycinka drzew w obszarze kolejowym (1000 m)

Lokalizacja będzie wynikała
z pozwolenia na wycinkę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

II - II kwartał Konserwacja mostu/wiaduktu Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów
III kwartał Konserwacja i zabezpieczenie ściany oporowej przed dalszą degradacją Lokalizacja będzie ustalona zgodnie z bieżącymi potrzebami
 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na bieżąco będzie aktualizować katalog zamawianych elementów i prac powtarzalnych.

Katalog planowanych prac na linii 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138 w 2022r.:

 

Czas realizacji

Zadanie

Uwagi

I – IV kwartał

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej

 

I – IV kwartał

Diagnostyka infrastruktury kolejowej

 

II kwartał

Wykonanie badania defektoskopowego szyn na linii kolejowej 311

 

II - III kwartał

Odwodnienie linii 311 (700 m)

Lokalizacja będzie ustalona zgodnie
z bieżącymi potrzebami

II - II kwartał

Konserwacja mostu/wiaduktu

Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów

II - III kwartał

Remont trzech obiektów inżynieryjnych

Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów

II - III kwartał

Wymiana wadliwych szyn

Wybór będzie wynikał od rezultatu badania defektoskopowego szyn

IV kwartał

Wycinka drzew w obszarze kolejowym (1000 m)

Lokalizacja będzie wynikała
z pozwolenia na wycinkę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na bieżąco będzie aktualizować katalog zamawianych elementów i prac powtarzalnych.