DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Program wieloletni PDF Drukuj

Program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, zatwierdzony 16 stycznia 2018 r. uchwałą nr 7/2018 przez Radę Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.
Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Prace te pozwolą na utrzymanie parametrów technicznych zmodernizowanych linii kolejowych i systematyczną poprawę sytuacji na pozostałych liniach.
Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.


Aktualności


W dniu 21 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.
Umowa jest dokumentem wykonawczym w stosunku do programu wieloletniego, który przede wszystkim określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy. Jednocześnie wprowadzono szereg nowych rozwiązań, ukierunkowanych na poprawę skuteczności i jakości funkcjonowania zarządcy linii kolejowych.

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

 • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
 • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
 • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
 • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej https://dsdik.wroc.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
 • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez DSDiK we Wrocławiu elementów i prac powtarzalnych,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, wykonując obowiązki Zarządcy publikuje podpisaną umowę z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

 

Umowa wieloletnia DSDiK- Ministerstwo Infrastruktury

 

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-3

Załączniki nr 4-12

  Zalacznik nr 13-14

 


 Planowane prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe na linii 311

Zarządca linii kolejowej nr 311 oznajmia, że w okresie od 01.07.2019 do 30.09.2019 (III kwartał 2019r.) nie będą prowadzone prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe wymagające zamknięcia linii trwających powyżej 7 dni.

Zarządca linii kolejowej nr 311 oznajmia, że w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 (IV kwartał 2019r.) nie będą prowadzone prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe wymagające zamknięcia linii trwających powyżej 7 dni.


Rejestr prac przeprowadzonych na linii 311 w ciągu ostatnich 5 lat

W ciągu ostatnich 5 lat, zarządca linii 311 przeprowadziła następujące prace na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138:

Rok Przeprowadzone prace remontowe Koszt przeprowadzonych prac
2018
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wykonanie drenażu liniowego
 • 521 996,27 zł
 • 154 857,00 zł
2017
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • remontu przystanku osobowego Szklarska Poręba Huta,
 • 503 556,12 zł
 • 610 080,00 zł
2016
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • wycinka drzew,
 • 568 260,00 zł
 •   59 658,70 zł
2015
 • w ramach bieżącego utrzymania,
 • 740 484,60 zł
2014
 • nie dotyczy
 • nie dotyczy
 •  Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w 2014 roku nie był Zarządcą linii 311.
 • Charakter prac nie wykazywał obowiązku zamknięcia linii na okres dłuższy niż 7 dni.

Katalog planowanych prac na linii 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138 w 2019r.:

Czas realizacji

Zadanie

Uwagi

I – IV kwartał

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej

W trakcie realizacji

I – IV kwartał

Diagnostyka infrastruktury kolejowej

W trakcie realizacji

II kwartał

Wykonanie badania defektoskopowego szyn na linii kolejowej 311

Zrealizowano

II - III kwartał

Odwodnienie linii 311 (805 m)

Zrealizowano w lokalizacji od km 38,670 do km 39,055 (385 m) oraz od km 35,900 do km 36,320 (420 m)

II - IV kwartał

Remont czterech obiektów inżynieryjnych

31,305 km – przepust rurowy
35,314 km – most sklepiony kamienny - zrealizowano
35,573 km – przepust rurowy
35,590 km – przepust rurowy

II - III kwartał

Wymiana wadliwych szyn

Lokalizacja od km 32,310 do km 32,810
oraz od km 35,370 do km 35,870 - zrealizowano

IV kwartał

Wycinka drzew w obszarze kolejowym (473 m)

Lokalizacja od km 29,846 do km 30,320
- w trakcie realizacji

 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na bieżąco będzie aktualizować katalog zamawianych elementów i prac powtarzalnych

Katalog planowanych prac na linii 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138 w 2020r.:

 

Czas realizacji

Zadanie

Uwagi

I – IV kwartał

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej

 

I – IV kwartał

Diagnostyka infrastruktury kolejowej

 

II kwartał

Wykonanie badania defektoskopowego szyn na linii kolejowej 311

 

II - III kwartał

Odwodnienie linii 311 (700 m)

Lokalizacja będzie ustalona zgodnie
z bieżącymi potrzebami

II - III kwartał

Remont trzech obiektów inżynieryjnych

Wybór będzie uzależniony od rocznej oceny stanu obiektów

II - III kwartał

Wymiana wadliwych szyn

Wybór będzie wynikał od rezultatu badania defektoskopowego szyn

IV kwartał

Wycinka drzew w obszarze kolejowym (1000 m)

Lokalizacja będzie wynikała
z pozwolenia na wycinkę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na bieżąco będzie aktualizować katalog zamawianych elementów i prac powtarzalnych.