DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu PDF Drukuj

Zakres Działania i Zadania DSDiK :

 1. DSDiK wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy drogi dróg wojewódzkich w zakresie:

  • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami;
  • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych w pkt 1;
  • inżynierii ruchu drogowego.
 2. DSDiK wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie:

  • budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  • prowadzenia ruchu pociągów na liniach kolejowych;
  • utrzymywania infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
  • udostępniania tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych;
  • zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej
 3. DSDiK jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

  Do zadań DSDiK należy w szczególności:

  1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także infrastruktury kolejowej;
  2. pełnienie funkcji inwestora;
  3. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  5. przygotowanie infrastruktury drogowej i kolejowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  6. koordynacja robót w pasie drogowym;
  7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  8. prowadzenie ewidencji infrastruktury kolejowej, dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  9. sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  10. sporządzanie informacji o infrastrukturze kolejowej oraz przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego;
  11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu infrastruktury kolejowej, dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu kolejowego;
  12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg i linii kolejowych przez ich użytkowników;
  14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg oraz budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i infrastrukturę kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
  19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i infrastrukturą kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
  20. określanie szczegółowych warunków budowy, przebudowy i remontu dróg spowodowanych inwestycją niedrogową lub remontem infrastruktury niedrogowej.
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl