DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa BŁD (WOW) PDF Drukuj

BUDOWA BŁD (WOW)

Droga wojewódzka BŁD - to nowe połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami zlokalizowanymi na południowych i wschodnich obrzeżach miasta Wrocławia poprzez rejony gmin Wrocław, Kobierzyce, Siechnice, Czernica i Długołęka, tj. od Bielan Wrocławskich, poprzez miejscowość Wysoka, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów, Mirków do drogi krajowej nr 98 (aktualnie DW 372) w rejonie miejscowości Długołęka, zwana również Wschodnią Obwodnicą Wrocławia (WOW). BŁD wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jako jeden z priorytetów zrównoważonego transportu i poprawy dostępności transportowej. Nowy szlak transportowy odciąży miasto Wrocław od ruchu generowanego przez gminy powiatu wrocławskiego, a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są owe gminy. Jednocześnie umożliwi zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności oraz integrację województwa dolnośląskiego z resztą kraju i Europy poprzez łączność z drogami szybkiego ruchu (w tym autostrady A-4, dróg ekspresowych S-8 i S-5).

Łączna długości drogi BŁD to ok. 29,7 km
W latach 2009 – 2015 zrealizowano drogę na odcinku od Żernik Wrocławskich do Łan o długości 13,5 km.

AKTUALNE REALIZACJE

„Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca robót budowlanych

 • 13.05.2020 r została podpisana Umowa z Konsorcjum firm: lider - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA S.A. i partner MIRBUD S.A. na realizację inwestycji za kwotę 164.700.000,02 zł brutto.
 • Termin wykonania - aneksowany na dzień  06.12.2022 r.
 • Zadanie posiada dokumentację projektową i Decyzję (ostateczną) - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
 • 23.10.2020 r. została podpisana Umowa z Konsorcjum firm: lider - INKO Consulting Sp. z o. o oraz Partner Konsorcjum - MP Consulting Sp. z o. o, na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Krótka charakterystyka inwestycji

Inwestycja polega na wybudowaniu drogi wojewódzkiej na odcinku o długości ok. 10 km od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi wojewódzkiej nr 372 (dawna DK 98) zwyczajowo zwanej Łącznikiem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia lub Łącznikiem Długołęka w układzie jednojezdniowym (w przyszłości planowana jest dobudowa drugiej jezdni).
Planowana do budowy droga będzie się składać m.in. z jednej jezdni dwupasowej (2x3,50m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzeń ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, mostów nad ciekami i rzekami: Kanałem Granicznym, Widawą i Toporem oraz licznych przepustów.
Droga będzie krzyżować się z :

 • planowaną drogą gminną gminy Czernica,
 • z drogą powiatową nr 1922D odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice,
 • drogą powiatową 1920D odc. Kiełczów– Śliwice,
 • drogą powiatową nr 1918 D odc. Kiełczów– Piecowice,
 • drogą gminną (ulica Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka.

Koniec drogi wojewódzkiej zostanie włączony do drogi wojewódzkiej 372 w miejscu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 368 poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowym wiaduktem drogowym nad skrzyżowaniem na kierunku BŁD – Łącznik Długołęka.

Współfinansowanie Projektu z funduszy środków unijnych

Projekt pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
 

Przebieg procesu inwestycyjnego:

 • 06.12.2022 - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do Zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • 12.12.2022 -  spisano Protokół odbioru końcowego (drobne roboty poprawkowe należy wykonać  do  30 kwietnia 2023 roku)
 • 20.12.2022 -  dopuszczono do ruchu DW 372,
 • Trwają prace porządkowe na placu budowy oraz drobne prace poprawkowe.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji znajdują się  na stronie internetowej:  
https://lany-dlugoleka.pl/

Oświadczenie DSDiK w sprawie budowy północnego odcinka WOW
Oświadczenie DSDiK w sprawie budowy północnego odcinka WOW

Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa).

Wykonawca robót budowlanych

 • 29.07.2019 r. podpisana została Umowa z Budimex S.A. na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj na kwotę 30.880.380,00 zł brutto,
 • Termin wykonania: aneksowany na dzień 30.11.2022 r.,
 • Zadanie posiada decyzję środowiskową, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,
 • 01.06.2020 r. została podpisana umowa z firmą Lafrentz Polska sp. z o o. na nadzór nad zadaniem za kwotę 787 200.00 zł brutto.

Krótka charakterystyka inwestycji

Inwestycja polega na wybudowaniu drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,5 km w układzie jednojezdniowym (w przyszłości planowana jest dobudowa drugiej jezdni).
Droga będzie się krzyżować w formie ronda z:

 • ul. Grota - Roweckiego (droga powiatowa 1954D),
 • ul. Żernicką (droga powiatowa nr 1939D),
 • ul. Strzelińską/Buforową (droga wojewódzka nr 395, istniejące rondo).

Przebieg procesu inwestycyjnego

 • 22.11.2022 - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • 02.12.2022 - spisano Protokół odbioru końcowego (drobne roboty poprawkowe należy wykonać do maja 2023 roku),
 • 05.12.2022 -  dopuszczono do ruchu DW 372.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji na stronie internetowej

www.dw-grota-buforowa.pl

 

 

Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A-4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego

Dnia 21.01.2020r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z CONTEK PROJEKT Andrzej Met

Wartość umowy: 2.268.058,50 zł brutto.

Termin realizacji: 30.06.2021 r.

 

Zadanie posiada decyzję środowiskową , której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja środowiskowa, o której mowa powyżej wydana jest na odcinek WOW od węzła A-4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do ul. Buforowej.