DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Komunikat w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych Drukuj
z dnia: 2023-08-21

 

Komunikat w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 15 października 2023 r., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, wykonująca zadania zarządcy dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego informuje, że zgoda na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Z tego tytułu, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, pobiera się opłaty.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) w niniejszym zakresie nie przewiduje żadnych zwolnień z obowiązku uzyskiwania zezwoleń, jak też
z obowiązku uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego.


Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą Nr XV/383/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
wojewódzkich (DZ. URZ. WOJ. 2020.727).

(treść uchwały dostępna w zakładce Wnioski / Zajęcia pasa i lokalizacja)

UMIESZCZANIE PLAKATÓW/REKLAM WYBORCZYCH W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

W celu uzyskania zgody na zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej przez umieszczenie plakatów/reklam wyborczych, należy złożyć WNIOSKI: (wnioski dostępne na stronie internetowej: www.dsdik.wroc.pl / zakładka Wnioski):

·       01-wniosek-uzgodnienie-lokalizacji-reklama

·       05-wniosek-zajcie-pasadrogowego-reklama

Wnioski powinny zostać podpisane przez Pełnomocnika Wyborczego oraz Pełnomocnika Finansowego  Komitetu Wyborczego.

Wniosek winien być złożony wraz z załącznikami aktualnymi na dzień składnia wniosku,
a mianowicie:

 1. Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000 lub 1:500, zawierająca dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem – jednostki podziału kraju stosowane w EGiB (jednostki ewid., obręby ewid, działki ewid.),  z dokładnym zaznaczeniem miejsca umieszczenia reklamy oraz odległości od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.
 2. Projekt konstrukcji zawierający podstawowe wymiary reklamy, sposób mocowania.
 3. Projekt graficzny, szkic graficzny przedmiotowej reklamy  z podaniem jej treści
  i kolorystyki.
 4. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor zadania (Komitet Wyborczy) będzie reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez Pełnomocnika Wyborczego oraz Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego.

Pełnomocnictwo oraz substytucja pełnomocnictwa (tzw. pełnomocnictwo wtórne) podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (z opłaty tej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe) na konto organu podatkowego, właściwego z uwagi na miejsce złożenia dokumentu.

 

Podstawy prawne regulujące umieszczenie plakatów i haseł wyborczych:

Art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych:

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,  utrzymaniem
 i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej    zezwolenie nie jest  wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c.

Art. 40 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

Art. 40 ust. 6. Ustawy o drogach publicznych

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, której wysokość tj. 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 reklamy. określa § 2 pkt. 2 lit. b Uchwały Nr XV/383/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

 Art. 130. Kodeksu wyborczego:

§ 1. Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego ponosi pełnomocnik finansowy.

§ 2. Bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych
w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego.

Art. 87. Kodeksu wyborczego:

§ 4. Koalicyjny komitet wyborczy powołuje:

1) pełnomocnika wyborczego uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 127, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego;

2) pełnomocnika finansowego, o którym mowa w art. 127.

Art. 4 pkt 23 Ustawy o drogach publicznych:

reklama – umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe
w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.)), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze,
w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375)

Art. 109. Kodeksu wyborczego

§ 1. Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami.

§ 2. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.

Art. 110. Kodeksu wyborczego

§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

 § 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Warunki umieszczenia plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym:


Art. 45 pkt. 1 ppkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu

Art. 39 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o drogach publicznych:

zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.
W szczególności zabrania się umieszczania reklam poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów
i miejsc obsługi podróżnych.

Obszar zabudowany zgodnie z art. 2 pkt. 15 ustawy prawo o ruchu drogowym jest to obszar oznakowany odpowiednimi znakami drogowymi. Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, są to pionowe znaki D-42/43.

Reklamy nie mogą być lokalizowane w rejonie skrzyżowania oraz na słupach znaków drogowych i masztach,
na których umieszczone są znaki drogowe.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: