DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Będzie nowy odcinek WOW Drukuj
z dnia: 2019-07-30

W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na realizację 2,5 km odcinka drogi od ul. Grota Roweckiego  do ronda w Żernikach Wrocławskich w formule zaprojektuj –wybuduj.

Planowany odcinek skomunikuje ul. Grota Roweckiego z  rondem w Żernikach na drodze 395 oraz ul. Buforową. Odcinek  ten stanowić będzie kolejny etap budowy całego ciągu komunikacyjnego Bielany –Łany-Długołęka. Do zakończenie inwestycji pozostanie dalsza część ciągu komunikacyjnego od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do węzła Bielany Wrocławskie przy ul. Karkonoskiej.
Inwestycja planowana jest do realizacji w dwóch fazach:
- układ przejściowy jednojezdniowy aktualnie realizowany na całym odcinku od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego  do ronda w Żernikach Wrocławskich
-układ docelowy  dwujezdniowy odsunięty w perspektywie czasowej do czasu wyczerpania przepustowości układu przejściowego.

W zamówieniu przewiduje się realizację jezdni północnej, natomiast na dojazdach do rond odcinki drogi realizowane mają być docelowo dla dwóch jezdni. Jednocześnie Zamawiający wymaga takiego kształtowania szerokości pasa drogowego, by decyzją ZRiD przejąć teren pod układ docelowy.

Początkowy odcinek drogi rozpocznie bieg w km 0+000 na skrzyżowaniu  w formie ronda  z ul. Gorta Roweckiego.

W km  ok. 1+117 projektowanej drogi wojewódzkiej droga krzyżuje się z ul. Żernicką - planowane rondo.  Projektowana droga kończy się wpinając do istniejącego ronda na skrzyżowaniu z ul. Buforową  i Strzelińską  (DW 395) w km  ok.2+500.Należy wybudować chodnik i ścieżkę rowerowa wzdłuż odcinka ul. Buforowej do granicy m. Wrocławia (ok.200m).  Przebieg projektowanej trasy określony został w PFU oraz w Koncepcji wielobranżowej i jest zbliżony do przebiegu drogi w obowiązujących Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.
 

Koszt przedsięwzięcia – ok.31 mln zł, termin realizacji – 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą jest BUDIMEX SA.

Charakterystyczne parametry określające wielkość lub zakres robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji
- Jezdnie klasy technicznej – G 1x2 układ przejściowy (G 2x2 układ docelowy - ronda i ich okolice)
- Prędkość projektowa – Vp=70 km/h,
- kategoria ruchu: KR5
- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnię jezdni: 115 kN/oś
- Szerokość korony drogi zmienna,
- Szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
- Szerokość jezdni - 7,00 m
- obustronne opaski bitumiczne szer. 0,50 m,
- Pobocza drogi - szer. min. 1,50 m (gruntowe ulepszone, utrwalone powierzchniowo),
- Jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szer. chodnika 1,5m i ścieżce rowerowej 2,00 m realizowany docelowo,
- pasy zieleni,
- skarpy nasypu i wykopu drogowego, rowy, przeciwskarpy,
- drogi obsługujące,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego [BRD] oraz ochrony środowiska,
- elementy odwodnienia, kanalizację deszczową, drenaże, zbiorniki chłonno-odparowujące, 
- oświetlenia drogowego,
- ekrany akustyczne,
- przepusty,
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

fot. Biuro Prasowe UMWD

 
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: