DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Południowo-wschodnie obejście Bolesławca Drukuj
z dnia: 2018-11-26

W piątek 23 listopada, na rok przed terminem przewidzianym umową, otwarta została obwodnica Bolesławca. Marszałek Województwa Cezary Przybylski z Prezydentem Bolesławca, wójtami, burmistrzami oraz starostami regionu, dyrektorem DSDiK Leszkiem Lochem oraz przedstawicielką Komisji Europejskiej–Panią Marią Galewską dokonali symbolicznego przecięcia szarfy udostępniając tym samym obwodnicę do ruchu pojazdów.

Inwestycja została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji polegała na budowie obejścia Bolesławca-od drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn do drogi wojewódzkiej nr 297 ( ul. Jeleniogórska) - dł. 4.00 km. Obejście połączono z przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 297 Bolesławiec-Lwówek Śląski, stanowiąc łącznie 20 km drogi. Realizacja tego zadania ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Bolesławca, odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie pojazdów ciężarowych i przeniesie bezpośrednio go na drogę krajową nr 94. Dodatkowo mieszkańcy otrzymują nową drogę rowerową, którą bezpiecznie dojadą do ośrodka MOSiR Leśny Potok, miejsca wypoczynku letniego. Dla kierowców jadących tranzytem (dzięki ominięciu kilku skrzyżowań z sygnalizacją w centrum miasta) skróci się znacznie czas przejazdu.

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, jej głównym celem: Nowoczesna gospodarka i wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku oraz celem szczegółowym: zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej. Ponadto projekt został wpisany do Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR na lata 2014-2020. Powyższy Plan stanowi integralny element Regionalnej Polityki Transportowej dla województwa dolnośląskiego i wypełnia warunek ex ante dla działań w zakresie rozwoju transportu o znaczeniu regionalnym. Projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020.

Inwestycję zrealizowała firma Skanska S.A. w formule „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę ponad 30 milionów zł. Umowa przewidywała wykonanie zadania w terminie do lipca 2019 r. Zakończenie realizacji robót i zgłoszenie ich do właściwego organu (DWINB) nastąpiło już 13 listopada 2018 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.10.2014 r.
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 12.11.2019 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.12.2019 r.
W ramach zadania:

 • wykonano 4 km obejścia m. Bolesławiec;
 • na trasie zrealizowano 4 obiekty inżynierskie (1 wiadukt nad obwodnicą, 3 przepusty );
 • wybudowano 3 skrzyżowania typu rondo (z drogą krajową nr 94 i z drogami wojewódzkimi nr, nr 363 i 297);
 • wybudowano jedno skrzyżowanie skanalizowane z drogą powiatową;
 • wzdłuż obwodnicy wybudowano ciąg drogi rowerowej o szerokości nawierzchni 2,50 m;
 • wykonano ekrany ochronne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie rond;
 • zrealizowano kompensacje przyrodnicze (nasadzenia drzew).

Podstawowe parametry techniczne obejścia:
•    klasa drogi                    - G
•    szerokość jezdni                 - 7,00 m,
•    szerokość opaski                - 2 x 0,50 m,
•    szerokość nawierzchni         - 8,00 m,
•    szerokość poboczy gruntowych        - 2 x 1,50 m,
•    obciążenie nawierzchni             - 115 kN /oś,
•    konstrukcja pod obciążenie ruchem - KR 4,
•    szerokość drogi rowerowej             - 2,50 m,

Koszty realizacji przedsięwzięcia:
całkowita wartość projektu unijnego 34 181 468,35 zł (wydatki kwalifikowane)
finansowanie 85% UE/ 5 % BWD/ 10 % BP

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: