DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
RODO Drukuj
z dnia: 2018-05-24

Od dnia 25 maja 2018 roku w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu stosuje się unijne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z całą treścią klauzuli informacyjnej, szczegółowo odnoszącej się do tego, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane osobowe są w tut. jednostce przetwarzane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Administratorem Danych Osobowych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu jest Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław; nr kontaktowy 71 39 17 100 w godzinach pracy DSDiK tj. pomiędzy 700 a 1500 od poniedziałku do piątku; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dostępny jest pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przetwarza Twoje dane osobowe w co najmniej jednym z następujących celów:

a. w przypadku skierowania do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wniosku (złożenia podania) - w celu podjęcia przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b. realizacji zawartej z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na podstawie zawartej z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a. w zakresie realizacji zawartej z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,

b. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu w związku z prowadzeniem działalności, jako samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego i realizacją zawartych umów - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu,

c. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych - przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu danych osobowych przysługuje Ci:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), w przypadku, gdy:

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych przez interesanta (wnioskodawcę, stronę postępowania) jest wymogiem niezbędnym (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych (żądanych) czynności. Niepodanie przez interesanta (wnioskodawcę, stronę postępowania) danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez rozpoznania (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).

10. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: