DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Ograniczenia na mostach Drukuj
z dnia: 2018-02-09

Na skutek pogarszającego się stanu mostów, DSDiK we Wrocławiu wprowadziło ograniczenia eksploatacyjne mostów, wynikające z przeprowadzonych ekspertyz, w ciągu dróg wojewódzkich nr 358 w Gminie Platerówka i nr 364 w m. Pielgrzymka. Należy podkreślić, że wprowadzone ograniczenia wynikają przede wszystkim z zaistniałych uszkodzeń konstrukcji nośnej.
I tak:

 • od początku lutego br. w Platerówce, na moście od strony miejscowości Włosień, wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów o masie większej niż 7 Mg., aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna dla przebudowy tego mostu. Konieczne będzie jeszcze uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia z Wodami Polskimi. Obecnie trwają analizy, czy obiekt może być użytkowany przez pojazdy policji, straży pożarnej oraz służby ratunkowe. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku.
 • w miejscowości Włosień wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 10 Mg. Remont mostu rozpocznie się w II kwartale br. i spowoduje całkowite wyłączenie obiektu z ruchu. Zakończenie remontu nastąpi w roku bieżącym.
  Na mostach wprowadzony został ruch wahadłowy. Wdrożona awaryjna organizacja ruchu została podyktowana złym stanem technicznym obiektów, których dalsze użytkowanie w pierwotnej formie grozi katastrofą budowlaną.
 • w Platerówce, na moście od strony m. Leśna, wprowadzono ograniczenie nośności do 15 Mg. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy na dokumentację techniczną przyszłej inwestycji. Prace budowlane na tym moście zostaną wykonane w 2019 roku. Aby umożliwić przeprawę, na czas przebudowy powstanie przeprawa tymczasowa przez potok Włosiennica.

Kolejne ograniczenie zostało wprowadzone na moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364, w miejscowości Pielgrzymka, w powiecie złotoryjskim. Przez most nie mogą przejeżdżać pojazdy o masie większej niż 3,5 tony. Obiekt zostanie wyremontowany do końca bieżącego roku.
O powyższym zostali poinformowani wójtowie Gmin Platerówka i Pielgrzymka podczas spotkań, w których uczestniczył i wyjaśniał przyczyny wprowadzonych ograniczeń Kierownik Działu Mostów – Pan Piotr Tyniec.
Stan mostów będzie monitorowany i systematycznie kontrolowany przez służby DSDiK. Niestety, już obserwujemy, że niszczone bądź kradzione są znaki ograniczające dopuszczalną nośność mostów. Apelujemy do sprawców tych zniszczeń: USUNIĘCIE ZNAKÓW NIE SPOWODUJE POPRAWY STANU KONSTRUKCJI MOSTÓW I GROZI KATASTROFĄ BUDOWLANĄ!

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: