DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Stary jak nowy – przebudowany most w Złotoryi (DW 328) Drukuj
z dnia: 2017-08-04

Po trwającej niewiele ponad 1,5 roku przebudowie Złotoryja ma „nowy” most.

Z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytków na rozbiórkę mostu istniejącego postanowiono wykonać jego przebudowę, która polegała między innymi na wzmocnieniu i poszerzeniu ustroju nośnego. Została wykonana odciążająca płyta żelbetowa oparta w strefach za sklepieniami i w osi filara. Poprawiono parametry użytkowe na moście dla ruchu kołowego oraz dla pieszych. Obecnie szerokość jezdni wynosi 6,5m, natomiast chodnika 1,25m (wcześniej na obiekcie ruch pieszy odbywał się poboczem jezdni). Zwiększono nośność mostu do klasy B (wg PN–85/S–10030), odtworzono kamienne balustrad oraz wykonano na dojazdach nowe, które swoim wyglądem zbliżone są do wcześniej istniejących oraz umocniono skarpy przy obiekcie kostką kamienną, nawiązującą do już istniejącej. Na skarpach wykonano schody robocze dla obsługi obiektu.
Przebudowa, pomimo znacznego zakresu wyeksponowała i zachowała substancję zabytku.

Koszt całego zadania zgodnie z umową wynosi 1.081.170,00zł brutto.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Spółką z o.o.

Zdjęcia:


Przed realizacją:

 

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i interesantów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbyć się w miejscach do tego wyznaczonych przy ograniczonej liczbie interesantów. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku i zapewnia wyłączną strefę obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878). Jednocześnie uprzejmie proszę, o zachowanie nakazanego dystansu fizycznego i postępowanie zgodnie
z wytycznymi przeciwepidemicznymi właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych.
 

Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: