DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Zmiana kategorii dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku. Drukuj
z dnia: 2012-01-03

 

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (Nr XIII/295/11 i Nr XIII/296/11 z 29 września 2011 r.) od 1.01.2012 roku zmieniły się kategorie dwóch dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku. Dotyczy to:

1 - ul. Koreańskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 348 do planowanego łącznika w ciągu obwodnicy drogi krajowej nr 35 w rejonie Tyńca Małego, która została zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich,

2 –  drogi nr 317 w Zgorzelcu, która pozbawiona została kategorii drogi wojewódzkiej.

Zgodnie z zarządzeniem nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim, dokonano następujących zmian w układzie dróg wojewódzkich:

1 - likwidacji uległa droga wojewódzka nr 317 w Zgorzelcu na całej długości i z dniem 1 stycznia 2012 r. stała się ona drogą gminną,

2 - likwidacji uległ dotychczasowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 344,

3 - nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 344 to ul. Koreańska na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 348 do planowanego łącznika do obwodnicy Tyńca Małego w ciągu drogi krajowej nr 35. 

Nowy układ dróg wojewódzkich został pokazany graficznie w zakładce Infrastruktura (na mapkach oraz w formie tabelarycznego wykazu dróg wojewódzkich). 

 

 

 
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: