DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetarg na most w Ciechanowie ogłoszony Drukuj
z dnia: 2009-03-13

Dzisiaj 13 marca 2009 roku, w południe DSDiK ogłosiła przetarg na jedno z najważniejszych przedsięwzięć drogowych na Dolnym Śląsku – „Budowę mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323”.

Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323


„Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” to inwestycja, w ramach której powstanie  nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 323 wraz z mostem na Odrze. Inwestycja jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku w powiatach lubińskim i górowskim, gminie Rudna (m. Radoszyce) i gminie Jemielno (m. Ciechanów) między Radoszycami a Ciechanowem - od km 0+000 do km 1 + 695 w istniejącym ciągu DW 323 w km 38+648 jako jej nowy przebieg między Lesznem-Górą a Studzionkami.

Obecnie w ciągu DW nr 323 w miejscu przejścia przez Odrę funkcjonuje przeprawa promowa. Na ponad 40 - kilometrowym odcinku Odry, oddzielającej położone po jej lewej stronie powiaty: Głogów, Polkowice, Lubin od prawobrzeżnych: Góry i Wołowa brak jest przepraw mostowych. Mosty: w Głogowie (DK 12) i w Ścinawie (DK 36) prowadzą ruch kołowy przez środek obu miast. Ponadto te mosty nie są dostosowane do ruchu pojazdów ciężkich. Powiat górowski – w części północno-zachodniej jest oddzielony Odrą od reszty województwa dolnośląskiego. Natomiast funkcjonowanie przepraw promowych jest uzależnione od poziomu wód Odry i pory roku. Promy mogą zabrać od 3 do 4 pojazdów osobowych i kursują stosunkowo rzadko – dwa razy na godzinę tam i z powrotem – stąd niewielka przepustowość przepraw promowych, które w zasadzie wykorzystywane są tylko i wyłącznie w ruchu lokalnym. Rosnący ruch towarowy od terenów rolniczych Wielkopolski do obszaru Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego potrzebuje nowego połączenia, odpowiadającego wyższym wymaganiom w zakresie nośności i odpowiedniej przepustowości.

Droga na odcinku objętym opracowaniem ma więc kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu w tym regionie.

Według przeprowadzonych analiz zakłada się, że most na Odrze przejmie ok. ⅓ - ¼ ruchu z najbliższych przepraw mostowych w Głogowie i Ścinawie.

Inwestycja będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnosląskiego na lata 2007-2013.

Dane techniczne  mostu (Radoszyce - Ciechanów)

Projektowany most przez rzekę Odrę posiadać będzie następujące charakterystyczne parametry techniczne:

schemat statyczny: belka wieloprzęsłowa
ilość przęseł: 9
kształt trasy w planie: prosta
długość obiektu: 525.5 m
rozpiętości teoretyczne przęseł: 40.0+4*50.0+64.6+110.8+64.6+43.0 m
całkowita szerokość obiektu: 14.87 m
szerokość jezdni: 8.00 m
szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 4.00 m
szerokość chodnika dla obsługi technicznej: 0.75 m
obciążenie użytkowe: klasa A wg PN-85/S-10030
spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2 %
posadowienie: pośrednie.

Rozwiązania elementów konstrukcyjnych:

Fundamenty – podpory mostu będą posadowione na palach wielkich średnic.

Podpory – będą wykonane z betonu zbrojonego. Ich osie będą prostopadłe do osi trasy. Skrzydła przyczółków będą równoległe do osi jezdni.

Ustrój nośny będzie dziewięcioprzęsłową belką ciągłą o przekroju skrzynkowym, wykonaną z betonu sprężonego.

Przekrój poprzeczny będzie złożony z jednej skrzynki.

W przęśle nurtowym i przęsłach przyległych przekrój będzie miał zmienną wysokość konstrukcyjną, największą (6.00 m) nad podporami usytuowanymi w głównym nurcie Odry, a najmniejszą (2.50 m) w środku rozpiętości przęsła nurtowego.

Zarys spodu konstrukcji będzie miał kształt paraboli, płynnie łączącej się z odcinkami przyległymi, na których wysokość konstrukcyjna będzie stała (2.50 m).

Most będzie wyposażony w balustrady o wysokości 1.20 m, umieszczone przy zewnętrznych belkach gzymsowych. Pomiędzy chodnikami a jezdnią umieszczone zostaną bariery energochłonne typu SP-06.

Jezdnia z obu stron, na całej długości obiektu zostanie ograniczona granitowymi krawężnikami mostowymi. Przewiduje się nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości 90 mm, składającą się z warstwy ścieralnej grubości 40 mm oraz warstwy wiążącej grubości 50 mm. Natomiast na chodniku i ścieżce rowerowej zostanie ułożona nawierzchnia chemoutwardzalna o grubości 3 mm.

Przęsła dojazdowe mostu zostaną wykonane metodą przęsło po przęśle na rusztowaniach stacjonarnych lub metodą nasuwania podłużnego z zastosowaniem dziobu montażowego. Przęsło nurtowe i przęsła przyległe będą wybudowane metodą
betonowania nawisowego ze zrównoważonym wspornikiem. Równowagę w czasie jego budowy zapewnią podpory montażowe. Do wykonania każdej połowy nurtowej części mostu zostaną użyte dwa urządzenia formujące, dostosowane do całej szerokości betonowanego przekroju. Połowy mogą być wykonane kolejno, tymi samymi urządzeniami. Demontaż i ponowny montaż urządzeń z drugiej strony Odry zostanie wykonany za pomocą dźwigu ustawionego na barce.

Ponadto na przebiegającym przez teren Dolnego Śląska projektowanym odcinku drogi nr 323 przewidziano budowę dwóch skrzyżowań skanalizowanych oraz skrzyżowania typu „,małe rondo”:

-    z drogą gminną Chobienia - Chełm po stronie Radoszyc (umożliwi połączenie sieci dróg lokalnych z projektowaną trasą)
-    z drogą łącznikową po stronie Ciechanowa (połączenie z istniejącą DW nr 323)
-    „małe rondo” na włączeniu łącznika w istniejącą drogę wojewódzką nr 323, co zapewni bezpieczne włączenie projektowanej trasy w istniejący ciąg komunikacyjny.
-    Projektowany system dróg utrzymuje dotychczasowe kierunki dróg pełniących funkcje układu podstawowego sieci drogowej w układzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Założenia układu komunikacyjnego docelowego związanego z budową mostu:


Obecnie jest tyle dróg wojewódzkich w  rejonie lokalizacji mostu, gdyż prowadzą  ruch do dwóch przepraw promowych. Po wybudowaniu mostu wprowadzi się nową jakość połączeń Góra – Lubin/Głogów. W związku z tym tak liczna sieć dróg wojewódzkich jest zbędna. Wymusza to powstanie nowego układu funkcjonalno-przestrzennego połączeń komunikacyjnych.

1. Drogi przeznaczone do oddania

- nie będą tworzyły połączeń funkcjonalno-przestrzennych np. DW 330 –  nieciągłość przez Odrę - brak przeprawy promowej
- drogi nie spełniają warunków dla dróg wojewódzkich np. szer. jezdni na przeważającej części poniżej 6 m (ekstremalnie odcinki równe 3,5 – 4 m.)
- przebieg drogi przez liczne miejscowości z dużą ilością ostrych zakrętów

DW 292 Lubin – Rudna – niskie parametry przebiegu przez Lubin i Rudną (ostre zakręty, bliskość zabudowy, małą szerokość jezdni, przejazd kolejowy w poziomie pdrzed Rudną, przejazd przez gęsto zabudowany rynek w Rudnej

DW 331 – Tarnówek – Rudna DW 332 – przygotowywane porozumienie z KGHM na przejęcie tego odcinka

2. Drogi do przejęcia

Droga powiatowa 1220D – Lubin DK3, Rynarcice DW332 – zamiennie za DW 292 odcinek Lubin-Rudna - ze względu wyprowadzenie ruchu z terenów zabudowanych na obszarze Lubina i Rudnej

3. Układ docelowy komunikacyjny  - drogi dojazdowe do mostu


DW 292
-    DW 292 (Nowa Sól – Głogów – Studzionki) + DW 111 + Dw 372 (DW 111 i DW 372 – nie ujęte w WPI)
DW 323
-    DW 323 +DW 292 (Studzionki – Rudna) + DW 323 (DW 331 – 1220D) + 1220D + DW 335

Bezpieczeństwo


Na etapie opracowywania projektu przeanalizowano wpływ każdego elementu na bezpieczeństwo ruchu zarówno z punktu widzenia kierowców jak i innych użytkowników: rowerzystów i pieszych. W szczególności elementy bezpieczeństwa zastosowano przez:

analizę zakresu rozwiązań, analizę rozwiązań wariantowych, w tym analizę przyjętego systemu i zakresu oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

stworzenie pełnego i kompletnego systemu komunikacyjnego na
rozpatrywanym obszarze

wszechstronne wdrożenie rozwiązań segregacji ruchu dla poszczególnych
uczestników ruchu drogowego: kierowców, rowerzystów, pieszych, w tym osób
niepełnosprawnych

zastosowanie odpowiednich rozwiązań i wyposażenia do zastosowanych
prędkości na poszczególnych elementach trasy

jednolite i powszechne zastosowanie wybranych, dobrych i sprawdzonych
rozwiązań uzgodnionych z Inwestorem.


Kalendarium


28 listopada 2008 r. – wniosek w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji
„Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu DW nr 323”

26 lutego 2009 r.
– decyzja nr 5/09 Wojewody Dolnośląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

13 marca 2009 r.
– ogłoszenie przetargu na „Budowę mostu na rzece Odrze w ciągu DW nr 323”

2009 -2010
– planowana realizacja robót budowlanych
 


 
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: