Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami Drukuj

logo_rpo_565.jpgProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku – Transport, działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Finansowanie  projektu.

W dniu 30 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Wtedy też przekazano do Komisji Europejskiej wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego (dla projektu „dużego”) na mocy art. 39 – 41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Komisja Europejska podjęła decyzję w tej sprawie w dniu 13 września 2013 r.

Numer projektu:
RPDS.03.01.00-02-006/10

Kwota dofinansowania:

Wartość  projektu : 347 614 508,01

Kwota dofinansowania z EFRR: 162 123 839,39

Termin realizacji:

Rozpoczęcie: 25.04.2005 r.

Zakończenie: 29.11.2013 r.

Sytuacja wyjściowa.

Obecnie nie istnieją żadne polaczenia dróg wojewódzkich na obrzeżu aglomeracji Wrocławia tj. drogi wojewódzkiej nr 395, drogi wojewódzkiej nr 455 z drogą krajową nr 8 i drogą krajową nr 94 bez ominięcia przejazdu przez niewydolny system komunikacyjny centrum Wrocławia. Jedyny przejazd zapewniający komunikację Gmin Czernica i Siechnice z miastem prowadził przez Most Grunwaldzki na Odrze we Wrocławiu. Dodatkowo na trasę tę nakłada się regularny ruch na drodze krajowej nr 8 w kierunku Warszawy, która przebiega przez centrum Wrocławia.

Wszystko to wydłuża czas przejazdu, pozbawia tereny położone na tym obszarze sprawnej dostępności komunikacyjnej, a w efekcie nie pozwala na rozwój gospodarczy gmin leżących po wschodniej stronie Wrocławia. W bliskiej odległości od węzła planowanej drogi z droga krajowa nr 94 znajduje sie Strefa Aktywności Gospodarczej Siechnice. Pierwsze prace planistyczne zmierzające do poprawienia tej sytuacji, tj. budowy nowego polaczenia drogowego po wschodniej /południowo-wschodniej stronie Wrocławia rozpoczęto juz w 1999 roku.

Cel projektu. 

„Łącznik Aglomeracyjny A4 - S8”/ droga Bielany - Łany - Długołęka / „wschodnia obwodnica Wrocławia”  jest nowo projektowaną drogą wojewódzka, która ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej (połączenie gmin Siechnice, Czernica, Długołęka i Wrocław z istniejącym układem komunikacyjnym). Wpłynie to pozytywnie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i stworzy lepsze warunki do rozwoju społeczno-ekonomicznego tej części regionu. Powstanie nowej drogi nie tylko zaktywizuje gospodarczo przyległe tereny, ale przyczyni sie do poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinkach istniejących dróg, które znajdują sie juz w obszarze oddziaływania projektowanej drogi.

Ze względu na ogromną, jak na możliwości Województwa Dolnośląskiego, skalę przedsięwzięcia (w wymiarze technicznym, finansowym jak i organizacyjnym) budowa nowej drogi jest podzielona na 4 etapy:

1. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (również współfinansowany w ramach RPO WD 2007-2013),

2. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 8,

3. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich wezłami,

4. Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie).

Opis inwestycji:

Projekt dotyczy budowy nowej drogi wojewódzkiej o długości 8,4 km. Obejmuje m.in. budowę: trzech mostów (w tym most nad Odrą o rozpiętości 286 m oraz most nad rzeką Oławą o rozpiętości 120 m), dwóch estakad drogowych, dwupoziomowego skrzyżowania (wiadukt drogowy) nad drogą krajową 94, wiaduktu drogowego nad ulica Odrzańską w Łanach, wiaduktu nad linią kolejową 277 Wrocław - Opole oraz nad linią kolejową 764 (do Jelcza Laskowic), budowę dwóch rond na połączeniu z drogą wojewódzką 455. W ramach projektu realizowanych jest szereg działań związanych z ochroną środowiska, w tym działań kompensujących wpływ projektu na sąsiadujące obszary Natura 2000.

Parametry techniczne drogi:

             klasa techniczna G 1x2 / 2x2

             szerokość jezdni 7,0 m + obustronne opaski szerokości 0,5 m

             szerokość chodnika – 1,5 m

             szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej – 2,0 m

             szerokość pasa rozdziału – 3,0 m (ze zwężeniem w rejonach skrzyżowań)

             kategoria ruchu KR-5 droga wojewódzka (KR-3 jezdnia obsługująca m. Łany,  KR-2 pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej).

Konieczność przekroczenia dwóch dużych rzek (Odry i Oławy) oraz przejścia estakadą przez tereny zbiorników przeciwpowodziowych/ polderów, przejścia nad linią kolejową dwutorową, powoduje że na długości prawie 2 km (prawie 1/4 długości całkowitej) droga znajduje się na obiektach inżynierskich (mosty, estakady). Nasypy korpusu drogi, na niektórych odcinkach, są wzmocnione – przystosowane do pełnienia funkcji wału przeciwpowodziowego. Korpus drogi (nasypy, przejścia dla zwierząt, wszystkie przyczółki obiektów)  jak i obiekty związane ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 / wiaduktem nad linią kolejową - kontrakt nr III  oraz odcinek od ronda (od km 6 + 750 do km 8+070) wykonane zostały w układzie docelowym - dwujezdniowym  2 x 7 m.

 Wykonawcy robót budowlanych.

19 września 2009 r. podpisano pierwszą umowę na roboty budowlane z firmą SKANSKA S.A. – (kontrakt nr I) - odcinek od ul. Kościuszki w Siechnicach do ul. Odrzańskiej w Łanach, największy w wymiarze rzeczowym (z mostami przez Odrę i Oławę) i finansowym.
17 marca 2010 r. zawarto umowę z konsorcjum BERGER BAU na realizację odcinka od ul. Odrzańskiej w Łanach do ronda na drodze 455 (wraz z rondem) - kontrakt nr II.
15 lutego 2011 r. podpisano umowę na wykonanie odcinka obejmującego skrzyżowanie dwupoziomowe z DK nr 94 i wiadukt nad liniami kolejowymi z konsorcjum EUROVIA (kontrakt nr III).