Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) Drukuj

logo_rpo_565.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku – („Transport”); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

 

Numer projektu: RPDS.03.01.00-02-010/12

Budżet przedsięwzięcia:

wartość  Projektu:  101 700 121,68 PLN
kwota dofinansowania:  74 771 899,85 PLN

Termin realizacji
Rozpoczęcie:  27 kwietnia 2007 r.
Zakończenie:  31 października 2014 r.

Sytuacja wyjściowa:
Obecnie nie istnieją żadne połączenia dróg wojewódzkich na obrzeżu aglomeracji Wrocławia, tj. drogi wojewódzkiej nr 395, drogi wojewódzkiej nr 455 z drogą krajową nr 94 bez ominięcia przejazdu przez niewydolny system komunikacyjny centrum stolicy Dolnego Śląska. Stan ten wydłuża czas przejazdu, pozbawia tereny położone na tym obszarze sprawnej dostępności komunikacyjnej, a w efekcie nie pozwala na rozwój gospodarczy gmin leżących po wschodniej i południowej stronie miasta. W bliskiej odległości od planowanej inwestycji znajduje się Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej w Siechnicach. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki-Siechnice jest częścią inwestycji polegającej na wykonaniu nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami leżącymi na południowo-wschodnich obrzeżach Wrocławia. Droga tzw. "wschodnia obwodnica Wrocławia" ma wspomagać Obwodnicę Autostradową po wschodniej i południowej stronie miasta, a jej odcinki I, IV i III - w połączeniu ze zmodernizowaną drogą wojewódzką nr 395 (na odcinku od autostrady A4- Węzeł Krajków do ronda w Żernikach Wrocławskich) - stanowić mają tzw. "Łącznik aglomeracyjny A4-S8". Pozwoli to na płynny ruch z gmin ościennych leżących po wschodniej i południowej stronie Wrocławia, zarówno w kierunku miasta jak i do węzłów dróg wylotowych we wszystkich kierunkach. Wraz z Obwodnicą Autostradową powstanie wokół Wrocławia pierścień drogowy, który odciąży centrum miasta i wspomoże Wrocławską Obwodnicę Śródmiejską. Inwestycja w znaczący sposób skróci czas komunikacji pomiędzy miejscowościami położonymi na południe i wschód od Wrocławia, na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką nr 395, a drogą krajową nr 94. Droga ta, wraz z przeprawą przez Odrę, zapewni komunikację pomiędzy nimi bez konieczności przejazdu przez oddalone o kilkanaście kilometrów mosty przez Odrę w Oławie lub Wrocławiu. Ubocznym skutkiem dynamicznego rozwoju gospodarczego w skali całego kraju był drastyczny wzrost liczby pojazdów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Wrocław, jako miasto aktywnie się rozwijające, jest tego zjawiska dobrym przykładem, generując potężny ruch lokalny, ale także tranzytowy, zarówno do miasta, jak i poza jego administracyjne granice. W sposób bardzo widoczny odbiło się to na przepustowości oraz stanie technicznym dróg w rejonie Wrocławia. Miasto w godzinach szczytu jest zakorkowane. Brak wschodniej obwodnicy Wrocławia przyczynia się bowiem do:
* bardzo dużego natężenia ruchu na drogach Wrocławia, co w efekcie powoduje "korki" i utrudnienia w ruchu,
* pogorszenia warunków życia ludności - mieszkańców Wrocławia i gmin ościennych, w tym szczególnie Siechnic i Czernicy,
* zmniejszenia atrakcyjności terenów zlokalizowanych w południowo-wschodniej części Wrocławia oraz w gminach sąsiednich, zarówno pod kątem rozwoju inwestycyjnego, jak i mieszkalnego,
* utrudnień w obsłudze terenów inwestycyjnych (Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej w Siechnicach).

Niewydolny układ dróg - ulic Wrocławia stanowi barierę rozwoju aglomeracji i utrudnia ruch tranzytowy. Taki stan rzeczy powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla miszkańców Wrocławia oraz niezrównoważony rozwój obszarów podmiejskich. Planowana droga stanowić będzie na terenie gminy Siechnice kolejną silną oś komunikacyjną, o dużym dla regionu znaczeniu. Analizowana droga wojewódzka Żerniki Wrocławskie – Siechnice, o klasie drogi głównej stanowić będzie idealne dopełnienie istniejących korytarzy komunikacyjnych (pierwszy: droga krajowa nr 94 z Wrocławia do Opola, drugi: droga wojewódzka nr 395 Wrocław-Strzelin, z węzłem autostrady A4 w Krajkowie). Przeprowadzenie jej w układzie równoleżnikowym pozwoli na spięcie obydwu korytarzy komunikacyjnych i spowoduje zwiększenie ich rangi oraz wpłynie na poprawę dywersyfikacji w ruchu komunikacyjnym w centralnej części Dolnego Śląska.

Cel projektu:
Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej Aglomeracji Wrocławskiej oraz kształtowanie układów komunikacyjnych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poprawę powiązań infrastrukturalnych pomiędzy ośrodkami regionalnymi oraz pozostałymi obszarami województwa i kraju zwiększając możliwość równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki i wypoczynku. Ponadto nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie prędkości przejazdowej, ograniczenie oddziaływania układu komunikacyjnego na środowisko naturalne, a w szczególności ograniczenie emisji spalin oraz hałasu w centrum miasta. 

Opis inwestycji:
W ramach projektu planuje się wykonanie dokumentacji, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz roboty budowlane przy budowie odcinka nowej drogi wojewódzkiej (o długości ok. 5 km). Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w Żernikach Wrocławskich do drogi krajowej nr 94.

 W ramach robót budowlanych przewidziano m.in.:
* jezdnię południową o długości 5002 m,
*
jezdnię północną o długości 765 m,
* przebudowę ul. Kolejowej w Iwinach,
* przebudowę ul. Zacharzyckiej,
* ciągi pieszo-rowerowe,
* chodniki,
* ekrany akustyczne,
* ekrany środowiskowe,
* wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny-Międzylesie,
* wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 132 Bytom-Wrocław Główny i nr 349 Święta Katarzyna-Wrocław Kuźniki,
* most nad rzeką Brochówką,
* przepusty drogowe,
* przebudowę kolizyjnego uzbrojenia, budowę odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, rowy),
* przebudowę kolizyjnych sieci elektroenergetycznych (ŚN, NN, WN).

Realizacja robót budowlanych w ramach projektu odbywa się w trybie znowelizowanej w sierpniu 2008 roku ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 721 ze zm), tj. na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą uzyskano 13 września 2011 r.

Przedsięwzięcie przyniesie długoterminowe korzyści w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego, przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców i wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości połączeń tranzytowych i wzrost przepustowości infrastruktury transportowej w południowo wschodniej części Aglomeracji Wrocławskiej.

Realizacja projektu prowadzi do stworzenia dogodnego połączenia transportowego w obrębie powiatu i regionu, a poprzez docelowe połączenie autostrady A4 i drogi krajowej S8 (tzw. Łącznik Aglomeracyjny) przyczyni się do poprawy jakości połączeń drogowych z siecią TEN-T oraz drogami krajowymi.

Wykonawca robót budowlanych:
20 lipca 2012 r. została  podpisana umowa nr IZ/3530/220/11 z konsorcjum tworzonym przez firmy:

POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. – lider,
GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. – partner.

Finansowanie projektu.
4 września 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru w trybie systemowym, w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku.
Uchwałą Nr  3010/IV/12, z dnia 16 października 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał wyboru projektu do dofinansowania w trybie systemowym (nabór 18/S/3.1/2012).
20 listopada 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego - Uchwałą Nr 3180/IV/12 - podjął decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego projektu oraz określił szczegółowe zasady, tryb i warunki jego realizacji przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

DSC09448.JPG DSC09442.JPG
DSC09455.JPG DSC09464.JPG
Wrzesień 2012 r.: Rozpoczęcie prac budowlanych oraz ratownicze badania archeologiczne.