Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Drukuj

logo_rpo_565.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego  na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku
– ( „Transport”), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

 

Tytuł projektu:

„Budowa Mostu na rzece Odrzew m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi”

 

Finansowanie  projektu .

Dnia 30 września 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru w trybie indywidualnym w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa , Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku.

W dniu 20 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego  Uchwałą NR  1613/IV/11 podjął decyzję o dofinansowaniu  przedmiotowego projektu.

Numer projektu  

 

RPDS.03.01.00-02-003/11

 

ZMIANA : 25 marca 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 5483/IV/14 zmienił Uchwałę nr  1613/IV/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pn.:”Budowa Mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi” . Zmiana w projekcie polega na zmniejszeniu wartości projektu i zmniejszeniu kwoty dofinansowania  oraz przesunięciu terminu zakończenia projektu.

 

 

 

Wartość  Projektu :    157 938 188,03 PLN

 

Kwota dofinansowania: 77 794 654,91 PLN

 

 

 

Termin realizacji

 

Rozpoczęcie:  11 czerwca 2008 r.

 

Zakończenie:  30 czerwca 2014 r.

 

Sytuacja wyjściowa:

Aglomeracja Wrocławia zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części kraju, na terenie województwa dolnośląskiego. W skład Aglomeracji wchodzi część powiatu: średzkiego, oławskiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz trzebnickiego. Jedną z barier, przyczyniających się do dysproporcji szans rozwojowych jest brak połączeń drogowych pomiędzy drogą wojewódzką nr 340 i nr 341 z autostradą A4 i drogą krajową nr 94. Przedmiotowa inwestycja, jako część Obwodnicy Aglomeracji Wrocławia, jest wpisana do Planu Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Dolnośląskiego oraz ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Obecnie w miejscowości Brzeg Dolny znajduje się przeprawa promowa przez rzekę Odrę, która przy niesprzyjających warunkach pogodowych, tj. zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie wód, nie odbywa kursów. W związku z tym użytkownicy drogi wojewódzkiej nr 340 i nr 341, chcąc włączyć się do autostrady A4 lub do drogi krajowej nr 94, zmuszeni są kierować się w stronę Wrocławia lub Lubiąża, co znacznie wydłuża czas i koszty podróży. Jednocześnie ruch tranzytowy odbywający się po drogach wojewódzkich nr 340 i nr 341 w kierunku drogi krajowej nr 94 kierowany jest w stronę Wrocławia, co znacznie wpływa na czas i koszty podróży. Położony na prawym brzegu Odry i oddalony o ok. 40 km. od stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia  powiat wołowski jest w istocie oddzielony rzeką od pozostałej części województwa, co powoduje określone utrudnienia komunikacyjne z obszarami położonymi na zachód i południe. Główne trasy komunikacyjne o charakterze międzynarodowym i międzyregionalnym omijają obszar powiatu, za wyjątkiem linii kolejowej relacji Szczecin - Świnoujście - Zielona Góra - Wrocław (Kraków). Dwie ważne w układzie krajowym drogi: nr 3 (E-65) - Lubin - Zielona Góra - Szczecin i nr 5 (E-261) - Wrocław - Poznań - Bydgoszcz przebiegają po zachodniej i wschodniej stronie powiatu w odległości kilkunastu kilometrów od jej granic. Sieć komunikacyjną uzupełnia szlak wodny - rzeka Odra, która w chwili obecnej jest w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystywana do transportu wodnego.  

Projekt ma znaczenie strategiczne dla regionu, ponieważ przyczyni się do stworzenia nowego układu drogowego łączącego drogi krajowe z drogami wojewódzkimi. Projekt ma charakter regionalny, ponieważ jest jednym z elementów Obwodnicy Aglomeracji Wrocławia, który w przyszłości będzie się łączył na południu z A4 (przecinając DK94 we wsi Błonie) a na północy z drogą krajową nr 5 (S-5) w kierunku Poznania (przecinając DW340 w okolicach wsi Bukowice w rejonie Żmigrodu). W pobliżu nowej przeprawy przez rzekę Odrę planowana jest budowa centrum logistycznego dla Wrocławia i Dolnego Śląska, skąd towary produkowane na Dolnym Śląsku będą transportowane rzeką, koleją lub drogami do inncyh części kraju i za granicę. W wyniku przekierowania części ruchu z dróg powiatowych na projektowane drogi zmniejszy się negatywne oddziaływanie transportu na środowisko na trasie Błonie - Lubiąż - Brzeg Dolny istniejącymi drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników dróg i poprzez lepsze skomunikowanie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz poprawy jakości połączeń i infrastruktury drogowej, co ma istotne znaczenie dla dostępności komunikacyjnej regionu a tym samym wpływa na jego konkurencyjność i spójność z innymi regionami Unii Europejskiej.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do rozwiązania głównych zidentyfikowanych problemów, tj.:

- braku połączeń komunikacyjnych powiatu wołowskiego z obszarami położonymi na zachód i południe,

- niewystarczającej sprawności i przepustowości przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny.

Opis inwestycji:

Planowana do realizacji inwestycja przebiegać będzie przez północną część gminy Miękinia (powiat średzki) oraz miasto i gminę Brzeg Dolny (powiat wołowski). Na terenie powiatu funkcjonuje od maja 2005 roku Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Środa Śląska. Miasto Brzeg Dolny jest przede wszystkim gminą przemysłową, interesującym miejscem do lokalizacji inwestycji przemysłowych (m.in. Zakłady Chemiczne PCC Rokita S.A., Wytwórnia Gazów Technicznych BOC-GAZY). Realizacja inwestycji przyczyni się do rozszerzenia sieci dróg w województwie dolnośląskim oraz zwiększenia przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ - południe dla Aglomeracji Wrocławia.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi wojewódzkiej, z podziałem na dwa odcinki:

ODCINEK I - obejmuje budowę mostu na rzece Odrze oraz mostu nad rzeką Jeziorką wraz z drogami dojazdowymi: po stronie lewobrzeżnej od drogi lokalnej wychodzącej z m. Głoska w kierunku północnym, po stronie prawobrzeżnej do drogi wojewódzkiej nr 341 (początek odcinka skrzyżowanie z drogą gminną nr 104880D zlokalizowany w powiecie średzkim gm. Miękinia, koniec odcinka usytuowany jest w powiecie wołowskim, gm. Brzeg Dolny); ODCINEK II - obejmuje pozostałą część drogi tj. od drogi lokalnej wychodzącej z m. Głoska w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2060D włącznie (początek odcinka skrzyżowanie z drogą powiatową  nr 2060D, koniec odcinka skrzyżowanie z drogą gminną nr 104880D, całość odcinka II zlokalizowana jest w powiecie średzkim, gm. Miękinia).

Wybudowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi będzie wpływało m.in. na:

- szybsze i bezpieczniejsze połączenie między ośrodkami centralnymi, a pozostałymi obszarami województwa,

- skrócenie czasu i kosztów podróży użytkowników DW 340 i DW 341,

- wyprowadzenie części ruchu tranzytowego z Wrocławia,

- wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska,

- zwiększenie bezpieczeństwa drogowego wyrażonego zmniejszeniem wypadkowości,

- stworzenie harmonijnego i identyfikowalnego układu przestrzennego regionu.

Zakres projektu obejmuje m.in.: budowę mostu na rzece Odrze, budowę mostu nad rzeką Jeziorką, budowę ciągów pieszo - rowerowych oraz chodników, budowę dróg dojazdowych do obiektu, budowę ekranów akustycznych, przebudowę dróg poprzecznych - skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz z drogą wojewódzką nr 341.

Podstawowe parametry techniczne, planowanej do realizacji budowy mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi:

(trasa główna):

- klasa techniczna drogi - G,

- kategoria ruchu - KR5,

- prędkość projektowa - 70 km/h,

- prędkość miarodajna - 90 km/h,

- liczba jezdni/pasów ruchu - 1/2,

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m.,

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 3,50 m.,

- szerokość pasa zieleni - 3,50 m. (z wyłączeniem obiektów),

- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,

- w wyznaczonych miejscach wybudowane zostaną ekrany akustyczne,

(most na rzece Odrze) projektowany most przebiega w terenie niezabudowanym, który stanowią pola rolne i nieużytki:

- szerokość jezdni 2 x 3,50 m.,

- pobocza nieutwardzone 2 x 1,25 m.,

- szerokość obiektu 15,62 m.,

- długość całkowita obiektu ok. 565 m.,

- obiekt wyposażony będzie w ekrany akustyczne o wysokości 4,50 m.,

- most betonowy sprężony wieloprzęsłowy o przekroju skrzynkowym,

(most nad rzeką Jeziorką):

- wieloprzęsłowy most o konstrukcji betonowej sprężonej,

- na obiekcie zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy będący kontynuacją ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi oraz chodnik roboczy dla obsługi obiektu,

- obiekt wyposażony jest w obustronne ekrany akustyczne,

- szerokość obiektu: 15,46 m.,

- długość całkowita obiektu ok. 100 m.

 

Wykonawca robót budowlanych:Dnia 7 października 2011 r. została  podpisana umowa  nr IZ/3530/159/10 z firmą : Skanska S.A.