Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki Drukuj

logo_rpo_565.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego  na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku 

– ( „Transport”), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

  

Finansowanie  projektu .

Dnia 13 września 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru w trybie indywidualnym w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa , Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku.

W dniu 30 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego  Uchwałą NR  1679/IV/11 podjął decyzję o dofinansowaniu  przedmiotowego projektu.

 

Numer projektu

RPDS.03.01.00-02-002/11

ZMIANA : 25 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 5340/IV/14 zmienił Uchwałę nr  1679/IV/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki” . Uchwała zmieniła termin zakończenia projektu.

Termin realizacji

Rozpoczęcie:  11 czerwca 2008 r.

Zakończenie:  31 grudnia 2014 r.

 

Sytuacja wyjściowa:

Odcinek drogi objęty przebudową rozpoczyna się na granicy gmin miejskiej i wiejskiej miejscowości Dzierżoniów. Droga biegnąca w kierunku północno-zachodnim posiada przekrój drogowy o szerokości nawierzchni w granicach 6,5 m. Otoczenie drogi na początkowym odcinku stanowią pola. Następnie droga dociera do miejscowości Uciechów o stosunkowo zwartej zabudowie mieszkaniowej i gospodarczej. Na krótkim odcinku w tej miejscowości droga posiada lewostronny chodnik, jednak brak jest kanalizacji deszczowej. W dalszej kolejności droga przebiega przez tereny uprawne i łąki do miejscowości Kołaczów. Przejazd przez Kołaczów jest bardzo utrudniony z powodu ukształtowania terenu - znaczne spadki podłużne oraz szereg nienormatywnych łuków poziomych. Dodatkowym utrudnieniem dla poprawy warunków ruchowych w tej miejscowości jest bardzo wąski pas drogowy oraz lokalizacja budynków w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Za miejscowością Kołaczów zaczynają się obszary leśne (z podjazdem na Dębową Górę) ciągnące się praktycznie do granic miejscowości Sieniawka. W tej części istnieje prawostronny chodnik a odwodnienie odbywa się przez kanalizację deszczową. Występują tu także nienormatywne łuki poziome w sąsiedztwie zwartej zabudowy. Na dalszym odcinku droga przebiega w sąsiedztwie terenów rolnych oraz na krótkim odcinku skrajem wsi Ratajno. Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 384 kończy się tuż przed terenem zabudowanym w m. Łagiewniki. Głównym problemem wpływającym na potrzebę przebudowy trasy jest brak układu komunikacyjnego zmniejszającego uciążliwości mieszkańców w obliczu rosnącego ruchu drogowego, w tym poruszanie się pojazdów ciężarowych przez zwartą zabudowę oraz wiążące się z powyższym zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków ruchu na drodze wojewódzkiej 384, przyczyni się do polepszenia komfortu podróżnych i mieszkańców w ruchu lokalnym oraz regionalnym, zwiększenia mobilności mieszkańców powiatu na jego terenie oraz w relacji ze stolicą regionu - Wrocławiem. Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo ruchu poprzez likwidację, przebudowę miejsc i czynników stanowiących zagrożenie w ruchu drogowym. Nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego - dzięki wykonaniu dróg po nowych szlakach omijających zabudowę jak również przez polepszenie stanu nawierzchni, mającego istotny wpływ na komfort podróży, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak i uciążliwość akustyczną.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków ruchu na drodze wojewódzkiej nr 384 przyczyni się do polepszenia komfortu podróżnych i mieszkańców w ruchu lokalnym oraz regionalnym, zwiększenia mobilności mieszkańców powiatu na jego terenie oraz w relacji ze stolicą regionu, Wrocławiem.

Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo ruchu poprzez likwidację i przebudowę miejsc i czynników stanowiących zagrożenie w ruchu drogowym.

Nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego – dzięki wykonaniu dróg po nowych szlakach omijających zabudowę jak również przez polepszenie stanu nawierzchni, mającego istotny wpływ na komfort podróży, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak i uciążliwość akustyczną.

 

Opis inwestycji:

Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki stanowi bardzo istotny element komunikacyjny zarówno dla ruchu lokalnego jak również dla ruchu międzyregionalnego. Obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 384 łączy tereny okolic Dzierżoniowa, Uciechowa, Kołaczowa, Sieniawki i Ratajna z Łagiewnikami. Łagiewniki położone są na szlaku drogi krajowej nr 8 (w kierunku północnym do Wrocławia, w kierunku południowym do Ząbkowic, Barda, Kłodzka i Kudowy Zdrój, gdzie znajduje się granica pomiędzy Polską a Czechami) oraz w kierunku wschodnim drogi krajowej nr 39 w kierunku Strzelina i Brzegu. Miasto Dzierżoniów posiada połączenia komunikacyjne poprzez sieć dróg wojewódzkich (DW 384 w kierunku południowym do Bielawy, DW 382 przechodzi przez Dzierżoniów i biegnie w kierunku północnym do Świdnicy a w kierunku południowo-wschodnim do Piławy i Ząbkowic, DW 383 w kierunku południowo-zachodnim do Wałbrzycha). Realizacja przedmiotowego projektu ma zasadnicze znaczenie komunikacyjne dla południowych rejonów Dolnego Śląska oraz przyczyni się do poprawy warunków ruchu poprzez poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań oraz polepszenie stanu nawierzchni. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscu istotnym, z punktu widzenia usprawnienia ruchu oraz poprawy dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego - w okolicach Dzierżoniowa funkcjonuje część Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" utworzonej w 1997 roku.

Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi, budowę i przebudowę obiektów inżynierskich -  mostów, przepustów i przejść dla drobnej zwierzyny, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników, dróg dojazdowych oraz skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych. Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki: klasa techniczna drogi - G, kategoria ruchu KR4, kategoria ruchu na drogach dojazdowych KR1,  prędkość projektowa 70 km/h, prędkość miarodajna 80km/h, szerokość jezdni 7,0 m, szerokość pasa ruchu 3,50 m, szerokość zew. opaski bitumicznej 2x0,5m, szerokość poboczy gruntowych 2x1,50m, obciążenie nawierzchni 115kN/oś, szerokość ciągu pieszo- rowerowego 2,50m.

Wskaźnik efektywności ekonomicznej inwestycji: ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR) 40,11%. Dodatnia wartość wewnętrznej stopy zwrotu świadczy o przewadze korzyści (oszczędności urzytkowników) w stosunku do nakładów. Zasadniczy wpływ na wielkość EIRR ma skrócenie czasu podróży i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca robót budowlanych:

Dnia 20 grudnia 2011 r. została  podpisana umowa  nr IZ/3530/162/11 z Liderem konsorcjum – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych S.A.  oraz Partnerem konsorcjum – Polimex Mostostal S.A.