Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę Drukuj

Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę.


Finansowanie projektu:

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Oś priorytetowa 5. TRANSPORT, działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa.


Cel projektu:


 Celem projektu jest dostosowaniu parametrów technicznych istniejącej drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od ok. km 32+410 do km 36+381,74 (rondo w Ciechanowie) do parametrów klasy G.


Opis inwestycji:

Zadanie jest na etapie przygotowania Programu funkcjonalno - użytkowego PFU wraz z opracowaniem Koncepcji drogowej i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – umowa z Biurem Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek podpisana 10.09.2015 r. Termin realizacji umowy – 09.12.2016 r.

Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” - początek 2017 r.  Planowana realizacja prac projektowych i robót budowlanych w latach 2017-2019
W ramach zadania realizowane będzie poszerzenie istniejącej drogi na dł. ok 2,38 km, budowa częściowego obejście miejscowości Luboszyce na dł. ok  1,59 km, korekta łuków niebezpiecznych w miejscowości Irządze, budowa 2 rond: na skrzyżowaniu z drogą powiatową w Luboszycach i na włączeniu projektowanego nowego przebiegu drogi do istniejącej drogi, budowa skanalizowanego skrzyżowania z drogą gminną w Irządzach, budowa chodników w obszarze rond i w m. Irządze.  

Projektowane parametry techniczne drogi:

·         klasa drogi G,

·         prędkość projektowa

- w terenie zabudowy Vp = 50  km/h

- poza terenem zabudowy Vp= 70 km/h

·         przekrój jednojezdniowy,

·         szerokość jezdni 2 x 3,5 m + pobocza 1.25 m

·         dopuszczalny nacisk osi 115 kN/oś

·         kategoria KR 4

W ramach projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Luboszyce – Ciechanów zajdzie konieczność wyburzenia 3 budynków mieszkalnych oraz 5 gospodarczych w miejscowości Irządze celem uzyskania parametrów normatywnych drogi (likwidacja łuków niebezpiecznych). Właścicielom nieruchomości przejętych pod przebudowę drogi wypłacone zostanie odszkodowanie.