DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej”. CPV 71320000-7, 45233120-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-08
Nazwa zadania W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej”. CPV 71320000-7, 45233120-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.166.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 wew. 20, tel 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510-18 wew. 15
Załączniki

 

 

166-14 Unieważnienie postępowania (29.05.2015 r.)

 

 

166-14 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (05.05.2015 r.)

166-14 Unieważnienie wyboru

 

166-14 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.03.2015 r.)

  166-14 Informacja z otwarcia ofert (30.12.2014 r.)

   166-14 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (05.12.2014 r.)

166-14 Zmiana treści SIWZ (05.12.2014 r.)

Program funkcjonalno-użytkowy - obowiązujący (05.12.2014 r.)

    166-14 Odpowiedzi na pytania 03-12-2014 r.

166-14 Załącznik Nr 9 / ZMIANA - obowiązujący wzór umowy

Załącznik Nr 4 do PF-U  obowiazujacy

Przeglądy obiektów inżynierskich - obowiązujący

    166-14 Odpowiedzi na pytania 27-11-2014 r.

Przeglądy obiektów inżynierskich

   166-14 Odpowiedzi na pytania 13-11-2014 r.

166-14 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 13-11-2014 r.

Most Brunów - karta obiektu

  166-14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

166-14 Załączniki Nr 1-10 do SIWZ

166-14 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ (edytowalne)

Program funkcjonalno-użytkowy

 

Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Ogólne specyfikacje techniczne

 

166-14 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 09.10.2014 r.

  166-14 Ogłoszenie o zamówieniu 08.10.2014 r.

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037