DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-01
Nazwa zadania Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.165.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-17 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 20, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

 

165-14 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.10.2014 r.

   165-14 Informacja z otwarcia ofert 17.10.2014 r.

  165-14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.10.2014 r.

  165-14 Odpowiedzi na pytania Nr 1-5 i zmiana SIWZ (06.10.2014 r.)

165-14 Załacznik Nr 9 Wzór tablicy informacyjnej

165-14 Ogłoszenie o zamówieniu 01.10.2014 r.

  165-14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

165-14 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ

165-14 Program funkcjonalno-użytkowy

165-14 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037