DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 347 i 395. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-08
Nazwa zadania Remont barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 347 i 395. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.59.2014
Termin składania ofert 2014-04-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

59-14 ogloszenie o zamowieniu

59-14 siwz

specyfikacje techniczne

 

59-14 odpowiedzi na pytania od 1 do 4

 

 

zbiorcze zestawienie ofert

59-14 ogloszenie o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :