Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na realizację zadań ustawowych Drukuj
z dnia: 2017-01-30

W dniu 27.01.2017 r. w m. Kotla zorganizowaliśmy konferencję pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na realizację zadań ustawowych”, na którą zaprosiliśmy gospodarzy 42 gmin północno – środkowej części województwa.

Dyrektor Leszek Loch zapoznał zgromadzonych z planem rzeczowo – finansowym na rok 2017 i planowanymi do realizacji na ten rok przedsięwzięciami. Niezależnie od tego Dyrektor zachęcał zebranych do przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich. I choć utrzymywanie przystanków jest zadaniem własnym gminy, to od tego roku istnieje możliwość pobierania opłat od użytkowników tych przystanków ( przewoźników). DSDiK, zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, od 1 stycznia br. pobierać będzie takie opłaty. Przekazanie przystanków gminom stwarza również taką możliwość gminom, a pobierane przez nie opłaty stanowić będą ich dochód.

Na zakończenie Dyrektor DSDiK omówił również zagadnienie usuwania martwych zwierząt z dróg wojewódzkich, również poprosił o rozważenie możliwości podpisania stosownego porozumienia, w celu przejęcia tych obowiązków przez gminy. Gminy bowiem są lepiej przygotowane do realizacji tego zadania, a czas reakcji na takie zdarzenie z poziomu gminy jest zdecydowanie krótszy niż reakcja z poziomu województwa.